SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-CSL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ćwiczenia specjalizacyjne stanowią uzupełnienie seminarium licencjackiego (literaturoznawczego). Zajęcia wspomagają proces pisania pracy licencjackiej w ramach równoległego seminarium z danej dyscypliny. Celem przedmiotu jest mi.in. rozwój kompetencji uczestników w zakresie obranej specjalizacji, przyswojenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu wybranej dyscypliny naukowej oraz uzupełnienie niezbędnej wiedzy historycznej, socjologicznej etc.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  • teorie istotne dla badań naukowych wybranej dyscypliny
  • analiza istotnych zagadnień z dyscypliny literaturoznawstwa

 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa, etc.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne, sprawdzające stopień opanowania materiału; krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi, sprawdzające suwerenność w prezentacji poglądów oraz poprawność merytoryczną; obecność na zajęciach i zaliczenie ustne.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

Literatura zgodna z profilem zajęć i propozycją prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Literatura zgodna z profilem zajęć i propozycją prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 18:20)