SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ortografia niemiecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ortografia niemiecka
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-ON
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wdrażanie  zasad nowej ortografii niemieckiej w procesie pisania. Rozwijanie kompetencji ortograficznej języka niemieckiego łączy się z poznaniem oraz umiejętnością stosowania zasad nowej ortografii niemieckiej oraz opanowaniem techniki sporządzania różnego rodzaju tekstów poprzez pisanie dyktand i ćwiczeń utrwalających (praca ze słownikiem, pisanie z pamięci, przepisywanie ze słuchu, ćwiczenia ortograficzne).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • ogólne zasady pisowni niemieckiej
 • grafemy i ich rodzaje
 • długie i krótkie samogłoski
 • zasady pisowni spółgłosek
 • pisownia małą i wielką literą
 • pisownia łączna lub rozdzielna
 • zasady interpunkcji niemieckiej

.

 

 

 

Metody kształcenia

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie,

metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe,

metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność studentów w trakcie zajęć, progresja kompetencji  ortograficznej języka niemieckiego, zaliczenie dyktand oraz prac i ćwiczeń pisemnych (ilość w semestrze każdorazowo ustalana przez prowadzącego).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Duden. Wie schreibt man jetzt? Ein Übungsbuch zur neuen deutschen Rechtschreibung. Mannheim, Leipzig,Wien 1996.
 2. Szuk-Bernaciak, M. (2008): Ortografia języka niemieckiego z ćwiczeniami. Warszawa 2008.
 3. Lübke, D. (1997) : Deutsch üben. Deutsch als Fremdsprache: Übungen zur neuen Rechtschreibung. Ismaning- Warszawa 1997.
 4. Eisenberg, P. (2017): Deutsche Orthografie. Regelwerk und Kommentar. Berlin. 

Literatura uzupełniająca

 1. Duden.  Die deutsche Rechtschreibung: Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln. Berlin 2013.
 2. Strunk, H. (2016): Einheitliche und einfache deutsche Orthografie: Die Geschichte einer (über)nationalen Idee von 1870 bis 1970.Hildesheim
 3. wg bieżących potrzeb

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 08:44)