SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe pisemne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe pisemne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-IJP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Piotr Krycki
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do pisemnej komunikacji w języku niemieckim poprzez rozwijanie strategii interakcyjnych, integrujących sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie tekstu pisanego i pisanie). Rozwijanie strategii tworzenia wypowiedzi pisemnej: jej planowania, auto-korekty oraz kompensacji słownej w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych (parafrazy, omówienia, synonimy). 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Zakres tematyczny

Strategie tworzenia wypowiedzi pisemnej w sytuacjach codziennych: wypełnianie formularzy i kwestionariuszy, tworzenie plakatów, zaproszeń, zapisywanie informacji dyktowanej, sporządzanie notatek do późniejszego użytku.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie prac pisemnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Duden. Briefe gut und richtig schreiben!, Dudenverlag, Juli 2006.
  2. Gabriele Reinert-Schneider G., Winnewisser S., Private Briefe zeitgemäß und persönlich schreiben, Südwest Verlag, August 2004.
  3. Grün K., Der Geschäftsbrief, Beuth Verlag,Mai 2005.
  4. Zacker Ch., Musterbriefe für die private Korrespondenz, Heyne Wilhelm Verlag, November 2004.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty autentyczne pisemne: prasowe, użytkowe oraz literackie

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Ratajczak (ostatnia modyfikacja: 21-05-2019 13:43)