SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja prywatna i formalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja prywatna i formalna
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-KPIF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Agata Kochanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot przygotowuje studenta do pisemnej komunikacji prywatnej jak i formalnej w języku niemieckim. Główny punkt ciężkości spoczywa na opanowaniu środków językowych niezbędnych do komunikacji w języku niemieckim. Rozwijane zostaną strategie interakcyjne, integrujące sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie tekstu pisanego i pisanie). Ponadto udoskonalane zostają strategie tworzenia wypowiedzi pisemnej: jej planowanie, kontekst pragmatyczny jak i autokorekta. Poza tym student pracuje nad  kompensacją słowną w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych przy pomocy parafraz, omówień i synonimów.

 

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Zakres tematyczny

Strategie tworzenia wypowiedzi pisemnych w codziennych sytuacjach przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu pragmatycznego. Zagadnienia korespondencji biurowej i kwestii gospodarczych. Kontakty z przełożonymi, podwładnymi i interesentami. Interkulturowość, badania nad stereotypami, różnice kulturowe znajdujące odzwierciedlenie w tematyce zajęć. Do omawianych tematów należą również pozytywna i negatywna grzeczność językowa: uprzejmość i agresja językowa, style komunikacyjne, zasady i maksymy w komunikacji. Uwarunkowania kontekstowe oraz wieloznaczność.  

Metody kształcenia

Analiza tekstów z dyskusją, metoda sytuacyjna - praca w grupach, ćwiczenia tłumaczeniowe, praca z autentycznymi dokumentami pisemnymi, praca indywidualna i w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. obecność na zajęciach

- dopuszczalne:

* jedna nieobecność nieusprawiedliwiona

* dwie nieobecności usprawiedliwione (każda kolejna wymaga zaliczania opuszczonego materiału na konsultacjach)

- osoby z frekwencją poniżej 50% nie otrzymują zaliczenia

2. aktywność na zajęciach

3. przygotowanie do zajęć

- dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. zaliczenie wszelkich wejściówek, jeżeli prowadzący postanowi w takiej formie egzekwować przygotowanie do zajęć

5. zaliczenie kolokwium końcowego na 60%

- student ma prawo do jednej poprawki

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Bęza, Stanisław / Kleinschmidt, Anke (2010): Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Warszawa: Poltext.
  2. Bęza, Stanisław (2000):  Moderne deutsche Handelskorrespondenz, Warszawa: PWE.
  3. DUDEN-Ratgeber (2013): Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben. Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren. 2. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Mannheim: Duden Verlag.
  4. Neumayer, Gabi (1996): Handelskorrespondenz: Musterbriefe = Korespondencja firmy: wzory listów. Wybór Anna Milewska-Barańska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Literatura uzupełniająca

według bieżących potrzeb

Uwagi

brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Agata Kochanowska (ostatnia modyfikacja: 27-05-2019 21:11)