SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język mediów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język mediów
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-JM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Andriej Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom mechanizmu działania aktualnych form przekazu medialnego w Niemczech, takich jak: serwisy radiowe i telewizyjne, portale internetowe, blogi oraz prasa. Podczas zajęć i w czasie pracy domowej studenci pozyskują i pogłębiają wiedzę na temat języka mediów i reklamy, z charakterystycznymi  zwrotami i strukturami. Celem jest również zdobycie wyższych kompetencji w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem niemieckojęzycznych tekstów medialnych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego pozwalająca na tworzenie wypowiedzi ustnych oraz pracę z tekstami niemieckojęzycznymi na powszechne tematy (społeczne, polityczne, kulturowe itd.).

Zakres tematyczny

Czytanie ze zrozumieniem, omawianie, prezentacja i samodzielne tworzenie niemieckojęzycznych tekstów medialnych. Zapoznawanie uczestników z różnymi rodzajami tekstów dziennikarskich: wiadomości, reportaży, wywiadów, krytyk, polemik, reklam, filmów itp. Tworzenie prezentacji multimedialnej na wybrane tematy z zakresu kultury medialnej.

Metody kształcenia

Metoda wykładowa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), pogadanka, pokaz, metoda tekstu przewodniego, praca w grupach, dyskusja okrągłego stołu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie domowych prac pisemnych, ocena przygotowanej prezentacji multimedialnej / referatu / pracy pisemnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 

  1. H. Burger, Mediensprache: eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien, Berlin 2005.
  2. J. Grzenia, Komunikacja językowa w internecie, Warszawa 2008.
  3. B. Herzig (red.), Medien machen Schule. Grundlagen, Konzepte und Erfahrungen zur Medienbildung. Bad Heilbrunn 2001
  4. P. Schlobinski (red.), Von *hdl* bis *cul8r* : Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien, Mannheim 2006.
  5. U. Schmitz, Sprache in modernen Medien : Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen, Berlin 2004.

Literatura uzupełniająca

Niemieckojęzyczne teksty internetowe.
Niemieckojęzyczne teksty prasowe z periodyków: Deutschland, Deutsche Sprachwelt, Deutsch aktuell, Fremdsprache Deutsch i in.

Uwagi

Brak uwag.


Zmodyfikowane przez dr Andriej Kotin (ostatnia modyfikacja: 28-05-2019 19:31)