SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN4- 18-
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - EGZAMIN - Egzamin 0 0 0 0 Egzamin
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Pisanie - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest równomierne wykształcanie i pogłębianie czterech głównych kompetencji językowych: sprawności mówienia i słuchania oraz czytania i pisania na poziomie językowym B2.2. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje możliwości komunikacyjne oraz lingwistyczne i nauczyć się konfrontować z różnego rodzaju tekstami i kontekstami z obszaru niemieckojęzycznego.
W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:
Pisanie,
Ćwiczenia z tekstem,
Konwersacje.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2

Zakres tematyczny

- tematyka związana z życiem codziennym 

- zawód i praca zawodowa

- tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi 

- tematyka związana z krajami niemieckojęzycznymi 

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna);

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów oraz dostarczenie zadań domowych – prac pisemnych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 120 75
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 105
Łącznie 180 180
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 2,5
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3,5
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Aktiv lesen! : Methodentraining für die Arbeit mit Sachtexten / erarb. von Ida Hackenbroch-Krafft und Evelore Parey ; hrsg. von Johannes Diekhans. - Paderborn : Schöningh, cop. 2004.

Argumentieren ohne Probleme : pro & contra Themen / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2007.

Deutsch : ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... / Małgorzata Rogalska. - Poznań : "Wagros", cop. 2004. 

Deutsch : sprechen ohne Probleme / Anna Wagner. - Poznań : "Wagros", cop. 2003.   

Deutsch im interkulturellen Dialog B2 / Ružena Kozmová [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009.

Dreimal Deutsch : in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz / von Uta Matecki ; unter Mitarb. von Stefan Adler. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2000.

Eurolingua Deutsch : Einstufungstest mit Lösungsschlüssel / [von Christina Kuhn]. - Berlin : "Cornelsen", cop. 1999. 

Fertigkeit Hören / Barbara Dahlhaus. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1994.

Fertigkeit Lesen / Gerard J. Westhoff. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1997.

Fertigkeit Schreiben / Bernd Kast ; unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins. - Berlin : Langenscheidt, cop. 1999.

Fertigkeit Sprechen / Heide Schatz unter Mitarb. von Eva-Maria Jenkins sowie Gabriele Neuf-Münkel und Regine Roland. - Berlin : Langenscheidt, cop. 2006. 

Hörverstehen : 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen / Claudia Wiemer, Dietrich Eggers, Gabriele Neuf. - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001.

Idial für Polen : Deutsch für polnischsprachige Studenten B2 / Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, unter Mitarb. von Joanna Zuchewicz. - Zielona Góra : SandMedia, 2009. 

Landeskunde Deutschland : von der Wende bis heute : Daten, Texte, Aufgaben : für Deutsch als Fremdsprache : aktualisierte Fassung 2005/2006 / Renate Luscher. - München : Verlag für Deutsch, 2005. 

Mit Spielen Deutsch lernen : Spiele und spielerische Übungsformen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen / Anne Spier ; mit Zeichnungen von Wiebke Wagenführ und einem Vorwort von Richard Göbel. - [11. Aufl.]. - Berlin : Cornelsen Scriptor, 2002.

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

 

 

Literatura uzupełniająca

Wg bieżących potrzeb/ ustalana każdorazowo przez prowadzącego.

Uwagi

Sylabus został zmodyfikowany na podstawie sylabusa autorstwa dr Moniki Hernik-Młodzianowskiej


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 11-06-2019 21:08)