SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN6- 18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
  • dr Gerda Nogal
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie znajomości języka i sprawności mówienia, swobodnego formułowania i wypowiadania myśli w języku obcym, jak również zdobywania, interpretacji oraz samodzielnego wykorzystywania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. Celem przedmiotu jest także kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy nad pogłębianiem znajomości języka obcego oraz krytycznej samooceny i oceny umiejętności innych uczących się.

Oczekiwany poziom opanowania języka po ukończeniu kursu: C1

Wymagania wstępne

Praktyczna znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.2

Zakres tematyczny

Aktualne wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne i naukowe.

Wiadomości związane z szeroko pojętą kulturą, życiem społeczno-politycznym i gospodarką kraju języka docelowego.

Techniki pogłębiana i poszerzania zasobów słownictwa oraz struktur językowych.

Posługiwanie się językiem fachowym: ćwiczenia wzorców zachowań językowych w różnych sytuacjach życia zawodowego. 

 

Metody kształcenia

Plenum, pogadanka, dyskusja panelowa, burza mózgów, debata, interakcja bezpośrednia i przełożona.

Opis wyjaśniający, uzasadniający i klasyfikujący.

Praca zespołowa, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność studenta podczas zajęć, pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi, sprawdzające suwerenność w prezentacji poglądów oraz poprawność merytoryczną.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1,5
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2,5
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzko, Johanna (2012): Mittelpunkt. Intensiver schriftlicher und mundlicher Ausdruck. B2/C1. Textsorten fur Studium und Beruf. Klett Verlag.

Bayerlein, Oliver / Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Lesen. Hueber Verlag.

Bayerlein, Oliver (2015): Campus Deutsch. Prasentieren und Diskutieren. Hueber Verlag.

Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Schreiben. Hueber Verlag.

Zuchewicz, Tadeusz / Adaszyński Zbigniew (2009): Idial fur Polen. Deutsch fuer polnischsprachige Studenten. SandMedia

 

Literatura uzupełniająca

Aktualne teksty prasowe, internetowe oraz opracowania z zakresu różnych sfer życia społecznego.

 

 

 

 

 

 

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 11-06-2019 21:11)