SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Gerda Nogal
 • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Kurs podręcznikowy - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Ćwiczenia leksykalne - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Gramatyka praktyczna - Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nadrzędnym celem przedmiotów z tego modułu jest kształcenie i doskonalenie czterech głównych sprawności językowych: receptywnych (sprawności słuchania i czytania) oraz produktywnych (mówienia i pisania). Nadto sukcesywne podnoszenie kompetencji językowej poprzez doskonalenie aktywnej znajomości gramatyki, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie poprawności i płynności wypowiedzi, zdolności interakcji językowej oraz świadomości kulturowej językowego obszaru docelowego.

Oczekiwany poziom opanowania języka po ukończeniu kursu: A2.

W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

 1. Kurs podręcznikowy,
 2. Ćwiczenia leksykalne,
 3. Gramatyka praktyczna.

CELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

KURS PODRĘCZNIKOWY

Celem tych zająć jest rozwijanie podstawowych, receptywnych i produktywnych sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie), poszerzanie zasobu słownictwa i stopnia znajomości struktur gramatycznych języka docelowego, rozwijanie kompetencji interkulturowej.

ĆWICZENIA LEKSYKALNE

Mają na celu systematyczne poszerzanie i utrwalanie znajomości słownictwa języka niemieckiego z zakresu autentycznej, codziennej komunikacji językowej, rozwijanie receptywnej i produktywnej znajomosci struktur leksykalnych. Celowe będzie również opanowanie technik efektywnego przyswajania i zastosowania nowego słownictwa oraz kształcenie autonomii w nauce i zastosowaniu struktur leksykalno-gramatycznych języka docelowego.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

W swej koncepcji zajęcia te zmierzają do opanowania struktur i regół gramatycznych języka docelowego, ich automatyzacji oraz przejscia do ich aktywnej znajomosci, tj. poprawnego zastosowania w tworzonych wypowiedziach ustnych i pisemnych.

 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

KURS PODRĘCZNIKOWY, ĆWICZENIA LEKSYKALNE

Treści z zakresu: 1) ogólnej kompetencji poznawczej ogniskujące się na aktualnych zagadnieniach i obszarach życia codziennego oraz aspektach i rytuałach komunikacji międzyludzkiej. Ponadto elementy wiedzy 2) krajo- i kulturoznawczej docelowego obszaru językowego  ('Alltagslandeskunde und Kulturkunde').

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 • Użycie rodzajnika
 • Rzeczownik – rodzaje deklinacji, tworzenie liczby mnogiej i rodzaj gramatyczny, nazwy krajów i ich mieszkańców – odmiana, dopełniacz nazw własnych i rzeczowniki złożone, homonimy, rekcja rzeczownika
 • Czasownik – odmiana nieregularna w czasie teraźniejszym i czasach przeszłych, rekcja czasownika, strona bierna, tryb warunkowy i jego użycie w zdaniach, czasowniki złożone (rozdzielnie i nierozdzielnie)
 • Czasowniki modalne - ich znaczenie główne i poboczne, czasowniki modalnopodobne
 • Bezokolicznik z partykułą zu i bez partykuły zu
 • Negacja
 • Przymiotnik – użycie przymiotnikowe i przysłówkowe, rodzaje deklinacji, stopniowanie, rekcja przymiotnika
 • Przyimek i jego użycie

Metody kształcenia

 • Zastosowanie metod 1) podających – objaśnienie lub wyjaśnienie, 2) praktycznych – ćwiczenia przedmiotowe (utrwalające, automatyzujące, produkcyjne), 3) problemowo-aktywizujących (dyskusja dydaktyczna, wplatanie aspektów wiedzy teoretycznej w komunikatywne, praktyczne ramy i konteksty zastosowania),
 • progresja materiału nauczania systematyczna i/lub sytuacyjna,
 • kształcenie ukierunkowane na wypracowanie strategii i autonomizację procesu nauki.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie do zajęć, rzetelne i systematyczne wywiązywanie się z nałożonych zadań domowych, frekwencja. Ocenie podlega poziom opanowania poszczególnych partii materiału, ustne wypowiedzi w trakcie seminarium oraz pisemne kolokwia sprawdzające.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 200 120
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 160 240
Łącznie 360 360
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 7 4
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 5 8
Łącznie 12 12

Literatura podstawowa

KURS PODRĘCZNIKOWY

Koithan, Ute/ Schmitz, Helen: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1 B1 plus. Muenchen: Klett Langenscheidt 2014.

ĆWICZENIA LEKSYKALNE

Brill, Lilli Marlen/ Techmer Marion: Großes Übungsbuch. Wortschatz. A2-C1.Ismaning: Hueber 2011.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

Dreyer, Hilke; Schmidt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Max Hueber Verlag 2001.
 

Literatura uzupełniająca

KURS PODRĘCZNIKOWY

 1. Daniels, A./Dengler S., Mittelpunkt. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Lehr- und Arbeitsbuch, London, Posen, Prag 2011.
 2. Földeak, H.: Sag’s besser! Teil 1, Ismaning 2001.
 3. Földeak, H.: Sag’s besser! Teil 2, Ismaning 2001 .
 4. Vorderwülbecke, A., Stufen international. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene und Jugendliche. Lehr- und Arbeitsbuch 1 und 2, Stuttgart 2003.
 5. Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, Ismaning 2012.
 6. Perlmann-Balme, M./ Schwalb, S., em neu. Brückenkurs, Ismaning 2006.

ĆWICZENIE LEKSYKALNE

 1. Apelt, M. L., Wortschatz und mehr: Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Ismaning 1995.
 2. Buscha, A./Friedrich, K., Deutsches Übungsbuch: Übungen zum Wortschatz der deutschen Sprache. Leipzig 1996.
 3. Ferenbach, M./Schüßler, I., Wörter zur Wahl. Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes. Stuttgart 2002.
 4. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Langenscheidt 1991.
 5. Pasewalck, S./ Neidlinger, D., AusBlick 2, 3. Ismaning 2012.
 6. Ullmann, K./Loria, C.A., Das A und O. Deutsche Redewendungen. München 2008.

GRAMATYKA PRAKTYCZNA

 1. Eppert, Franz: Grammatik lernen und verstehen. München 1988.
 2. Christian Fandrych, Christian /Tallowitz, Ulrike : Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami
 3. Hall, Karin; Scheiner, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Max Hueber Verlag 1995.
 4. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin 2002.
 5. Rug, Wolfgang/ Tomaszewski, Andreas: Grammatik mit Sinn und Verstand
   

 

Uwagi

Na kierunek przyjmowani są również studenci bez znajomości języka niemieckiego. W tym przypadku brak jest wstępnych wymagań językowych, jednak po naborze - na podstawie testu poziomującego - następuje zaszeregowanie do odpowiedniej grupy dziekańskiej.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 11-06-2019 21:07)