SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSD-SEMD-1-S-S14_genOIV2S
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pod kierunkiem promotora pracy magisterskiej

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 • Wymogi merytoryczne i formalne dotyczące napisania, składania i obrony pracy magisterskiej w Uniwersytecie Zielonogórskim.
 • Wprowadzenie do tematyki pisania prac magisterskich (podstawowe informacje o metodologii badań naukowych).
 • Podstawowe informacje o stylu naukowym i redagowaniu tekstu naukowego.
 • Zasady gromadzenia materiału teoretycznego oraz badawczego do pracy magisterskiej.
 • Wybór i omówienie tematów prac magisterskich (indywidualne propozycje studentów zgodnie z ich zainteresowaniami badawczymi oraz propozycje tematów prac przedłożone przez promotora).
 • Przedstawienie przez studentów przygotowanych przez nich koncepcji prac magisterskich, omówienie ich w grupie, dyskusja.

 

Metody kształcenia

Dyskusja, metoda problemowa 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja postępu w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

 1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
 3. Seweryniak H., Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
 4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.
 5. Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej  i dobierana jest  indywidualnie dla każdego studenta zależnie od specyfiki tematu pracy magisterskiej.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-07-2019 15:40)