SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LFI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć, poprzez wykazanie związków Internetu i nowych technologii z literaturą i filmem (w głównej mierze chodzi tu o Internet/nowe technologie jako motyw/temat literacki bądź filmowy), jest ukazanie studentom, na czym mógłby polegać byt symboliczny Sieci. Drugim celem jest dostrzeżenie nie zawsze odpowiednio „widzialnych” czy „słyszalnych” zagrożeń i pułapek, na jakie są narażeni użytkownicy nowych technologii/Internetu.    

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Byt rzeczywisty a byt symboliczny. Byt rzeczywisty i symboliczny Internetu na tle bytu rzeczywistego i symbolicznego średniowiecznej książki. Mieszkanie w stylu hi-tech czyli o pewnej próbie odwzorowania cyberprzestrzeni. Internet (nowe technologie) jako temat/motyw w literaturze i wybranych filmach. Internet (nowe technologie) – korzyści i zagrożenia.  

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem (w tym audiowizualnym), dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i udział w dyskusjach oraz napisanie pięciu recenzji filmowych

Literatura podstawowa

Wybór materiałów internetowych i filmowych. 

Literatura uzupełniająca

  1. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.
  2. Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa 2001.
  3. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu, Warszawa 2009.
  4. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, red. M. Hopfinger. Warszawa 2002.
  5. Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.
  6. Liternet.PL, red. P. Marecki, Kraków 2003.
  7. Od pióra do sieci. Zmienne media literatury, red. P. Michałowski, Szczecin 2015.
  8. T. Ratajczak, O bycie symbolicznym Internetu (na tle bytu symbolicznego średniowiecznej książki), [w:] Wokół tekstów kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet, red. nauk. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009, s. 399–408.
  9. Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.

Uwagi

Ponieważ podczas zajęć będą miały miejsce prezentacje wybranych filmów, wskazane jest, aby ćwiczenia były planowanie w cyklach czterogodzinnych (co dwa tygodnie); z uwagi na specyfikę tematyki zajęcia będą zaplanowany w sali ze sprzętem audiowizulanym.


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 10-10-2019 20:33)