SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-WAF-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Elizaveta Kotorova
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot „Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego“ ma na celu przekazanie studentom wiadomości o fizycznych i fizjologicznych właściwościach ludzkiego systemu dźwiękowego języka, jak też o funkcjach dźwięków w systemie języka, o prawach i prawidłowościach na płaszczyźnie fonetyczno-fonologicznej. Ćwiczenia są przygotowane jako naukowa rozprawa, obejmująca swą tematyką obszar od pojedynczych aspektów wymowy niemieckiej do ogólnych związków językowych. Fonetyka jest tu nieodzowną podstawą zagadnień fonologicznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Omówione zostaną trzy obszary fonetyki, które każdorazowo traktują o różnych aspektach dźwięków językowych: fonetyka artykulacyjna, akustyczna i percepcyjna (lub audytywna).

Do zagadnień fonologii zalicza się:

 • Definicja fonemu i alofonu
 • Rodzaje fonologicznych opozycji
 • Zasady identyfikowania fonemów 
 • Dystynktywne fonologiczne cechy według Chomsky’ego/Halle’go
 • Główne typy procesów fonologicznych

Na bazie ugruntowanych podstaw określone zostaną zasoby fonów i fonemów standardowego języka niemieckiego

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem metod aktywizujących, metody problemowe - dyskusja dydaktyczna,  wykład konwersatoryjny,  dyskusja, praca w grupach, metody podające - objaśnienie i wyjaśnienie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie sprawdzianu wiedzy, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i testów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0,5 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Hall, Alan T. Phonologie: Eine Einführung. Berlin, New York: de Gruyter, 2000.
 2. Kohler, Klaus J. Einführung in die Phonetik des Deutschen. 2. Aufl. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1995.
 3. Noack, Christiana: Phonologie. Heidelberg: Winter, 2010.
 4. Ramers, Karl-Heinz /Vater, Heinz. Einführung in die Phonologie. Hürth: Gabel Verlag, 1995.

Literatura uzupełniająca

 1. Altmann, Hans / Ziegenhain / A. Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010.
 2. Altmann, Hans / Ziegenhain, Ute. Phonetik, Phonologie und Graphemik fürs Examen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007
 3. Meinhold, G. / Stock, E., Phonologie der deutschen Gegenwartssprache, 2. Aufl, Leipzig, 1982.
 4. Muthmann, G., Phonologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin etc. de Guyter, 1996/2013.
 5. Pompino-Marschall, Bernd. Einführung in die Phonetik. Berlin, New York: de Gruyter, 1995.
 6. Trubetzkoy, Nikolaus S. Grundzüge der Phonologie. Tübingen, Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1989

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Elizaveta Kotorova (ostatnia modyfikacja: 26-05-2019 16:36)