SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 12.9-WL-Piel-SD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
 • dr Krzysztof Chmielowiec
 • dr Jolanta Chmielowiec
 • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 20 1,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do egzaminu dyplomowego: systematyczna praca ukierunkowana na umiejętność  formułowanie odpowiedzi na problemy badawcze i prowadzenia dyskusji. Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze case study w pielęgniarstwie.

Wymagania wstępne

Kontynuacja tworzenia pracy dyplomowej. Konsultacje poszczególnych etapów pisania pracy dyplomowej

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny uzależniony od wyboru tematu pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, analiza publikowanych badań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej do obrony.

 

Literatura podstawowa

 1. Lenartowicz H. Kózka M. Metodologia Badań w Pielęgniarstwie Podręcznik dla Studiów Medycznych PZWL. Warszawa 2010.
 2. Lesińska-Sawicka M. Metoda case study w pielęgniarstwie, Borgis Warszawa 2009.
 3. Medycyna oparta na dowodach naukowych http://ebm.org.pl/show.php?aid=15267&_tc=EF80ABA8816D4483A461E0621F679F55
 4. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009 http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf
 5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Babie E., Badania społeczne w praktyce, PWN Warszawa 2005.
 2. Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2004.
 3. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2003.
 4. Palka S. Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków1998.
 5. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 24-11-2019 10:33)