SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do literaturoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAP-WLIT-Ć-14_genP42XZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gołębiowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kurs stanowi wprowadzenie do metodologii analizy tekstu literackiego i zapoznanie z podstawową terminologią literaturoznawczą.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Zagadnienia sposobu istnienia i funkcji dzieła literackiego (kategoria i wyznaczniki literackości - autoteliczność, fikcyjność, funkcja estetyczna). Budowa i kompozycja dzieła literackiego, stylistyka (środki stylistyczne), elementy wersyfikacji. Genologia (rodzaje i gatunki literackie).

Metody kształcenia

Studiowanie literatury przedmiotu, analiza tekstu literackiego, metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład informacyjny; metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, pozytywne oceny z kontroli bieżącej, pozytywna ocena pracy pisemnej  lub testu semestralnego (forma części pisemnej zaliczenia zostanie przedstawiona przez osobę prowadzącą na początku semestru).

Literatura podstawowa

 

  1. Meyer, Michael. English and American Literatures. UTB basics. Tuebingen: Ebner and Spiegel, 2011.
  2. Nunning, Ansgar and Vera. An Introduction to the Study of English and American Literature. Stuttgart: Klett Lerntraining, 2009.
  3. Wybrane teksty literackie (listę ustala prowadzący).

Literatura uzupełniająca

  1. Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press, 2001.
  2. Culler, J. Literary theory: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000.
  3. Głowiński, M., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. Zarys teorii literatury. Warszawa, (1967 i wydania następne).
  4. Peck, J., Coyle, M. Literary terms and criticism. London and Basingstoke: Macmillan, 1984.
  5. dodatkowe teksty wskazane przez prowadzącego.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Urszula Gołębiowska (ostatnia modyfikacja: 23-07-2020 19:33)