SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka kontrastywna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka kontrastywna
Kod przedmiotu 09.3-WH-FAP-GK-Ć-14_pNadGen9FBJM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Kuzio
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest :

  • Wskazanie różnic i podobieństw na różnych płaszczyznach językowych: fonetycznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej, pragmatycznej i socjolingwistycznej między językiem angielskim a językiem polskim;
  • zdobycie umiejętności unikania wszelkiego typu błędów wynikających z interferencji między obydwoma językami.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czynny udział w zajęciach.

Znajomość podstawowych teoretycznych zagadnień w językoznawstwie polskim i angielskim.

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa języka angielskiego

Zakres tematyczny

Niniejszy przedmiot omawia różnorodne aspekty językoznawcze (fonetyk, fonologia, morfologia, składnia, pragmatyka, socjolingwistyka) języka polskiego i języka angielskiego w ujęciu kontrastywnym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny/tradycyjny, wykład problemowy, metoda przypadków, metoda problemowa, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte z bieżących prac kontrolnych (80%) oraz systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

Crystal D., The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge 1996.

Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki T., An Introductory English-Polish Contrastive Grammar, Warszawa 1978.

Willim E., Mańczak-Wohlfeld E.,  A Contrastive Approach to Problems with English, Warszawa, Kraków 1997.

Willems,D,  Defrancq,B. Colleman, T., Noël, D. Contrastive Analysis in Language: Identifying Linguistic Units of Comparison. New York. 2003

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Klemensiewicz Z., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa 2001. 

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.

Quirk R., Greenbaum S.,  A University Grammar of English, Harlow 1973.

ora każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi

Szczegółowe informacje  dotyczące realizacji zakresu tematycznego, metodach kształcenia/weryfikacji i warunkach zaliczenia są przedstawiane przez prowadzącego podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. Prowadzącemu przysługuje prawo zmiany zakresu tematycznego omawianych aspektów. 


Zmodyfikowane przez dr Anna Kuzio (ostatnia modyfikacja: 12-06-2020 23:18)