SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Design for assembly - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Design for assembly
Kod przedmiotu 06.9-WM0-ZiIP-ZPU-ANG-D-21_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquiring the knowledge and skills specific for the design for assembly.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of production processes.

Zakres tematyczny

Types of assembly, separable and inseparable connections. Types of interchangeability of machine parts. The specificity of design for assembly. Producibility of a structure. General principles for design for assembly. Students,  using CAD systems, design a technological process of assembly of a product taking into account: costs, standardization, unification. Documentation of assembly processes.

Metody kształcenia

Lecture: Conventional lecture

Project: working on project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The students' progress in acquiring the knowledge, skills and competencies is regularly monitored through systematic evaluation of project tasks performed in groups.

Literatura podstawowa

 1. Booker J.D., Raines M., Swift K.G., Designing Capable and Reliable Products, Butterworth-Heinemann, 2001,
 2. Boothroyd G., Dewhurst P., Knight W., Product Design for Manufacture and Assembly, Marcel Dekker, 1994,
 3. Whitney D.E., Mechanical Assemblies: Their Design, Manufacture, and Role in Product Development, Oxford University Press, 2004,
 4. ANDREASEN, Mogens Myrup; KÄHLER, Steen; LUND, Thomas. Design for assembly. IFS, 1988. 
 5. REDFORD, A.; CHAL, J. Design for Assembly: Principles and Practice, 1994.

Literatura uzupełniająca

 1. Feld M: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT – Warszawa 2000,
 2. Koch T., Systemy zrobotyzowanego montażu, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006,
 3. Puff T., Sołtys W., Podstawy technologii montażu maszyn i urządzeń, WNT, Warszawa 1980,
 4. Richter E., Schilling W., Weis M., Montaż w budowie maszyn, WNT, Warszawa 1980,
 5. Sąsiadek, M. "Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn." Rozprawa doktorska, Zielona Góra (2009),
 6. Żurek J., Ciszak O., Modelowanie oraz symulacja kolejności montażu części i zespołów maszyn za pomocą teorii grafów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999,

Uwagi

--


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 17:42)