SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka przestrzenna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka przestrzenna
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-GP-K-14_pNadGen44NPZ
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja gospodarcza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie zasad i procedur planowania i zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem aktów planowania tworzonych na szczeblu terenowym (województwo, gmina).

Wymagania wstępne

zdany egzamin z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego

Zakres tematyczny

 1. Zasady prawa zagospodarowania przestrzennego
 2. Instytucje planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki planowania lokalnego
 3. System aktów planowania przestrzennego, ich treść, forma oraz tryb stanowienia
 4. Skutki prawne uchwalenia planów miejscowych
 5. Ustalanie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w przypadku braku planów miejscowych
 6. Zasada wolności budowlanej
 7. Instytucja pozwolenia na budowę
 8. Zgłoszenie robót budowlanych
 9. Oddawanie obiektów budowlanych do użytku
 10. Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych
 11. Samowola budowlana, jej przejawy, rodzaje oraz skutki
 12. Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości
 13. Postępowanie scaleniowo-podziałowe
 14. Ustawowe prawo pierwokupu
 15. Wywłaszczenie nieruchomości
 16. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
 17. Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Metody kształcenia

Elementy wykładu, kazusy, burza mózgów, analiza orzecznictwa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium w formie pisemnej lub ustnej.

Literatura podstawowa

 1. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, „Prawo zagospodarowania przestrzeni”, Wolters Kluwer, Warszawa 2019ery, perspektywy, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2019

J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2019

Z. Niewiadomski (red.), Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania, bariery, perspektywy, Warszawa 2009

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:57)