SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo urzędnicze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo urzędnicze
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PU-W-14_pNadGen3DBKA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Żołnierczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką prawa urzędniczego, w szczególności ukazanie statusu prawnego róznych kategorii urzędników- samorządowych, administracji państwowej, korpusu służby cywilnej, służby zagranicznej.

Wymagania wstępne

podstawy wiedzy o prawie pracy, prawo konstytucyjne, ustrój i zadania samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny

wykład

 1. pojęcie prawa urzędniczego.
 2. prawa i obowiązki pracowników samorządowych
 3. nawiązanie stosunku pracy oraz ustanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
 4. wynagrodzenie pracownika samorządowego
 5. nawiązanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
 6. zmiana stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej.
 7. ustanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
 8. Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej.
 9. Odrębności stosunku pracy na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Metody kształcenia

wykład w oparciu o prezentację multimedialną, dyskusja ze studentami.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin – pytania otwarte

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Literatura podstawowa

 1. J. Stelina, Prawo urzędnicze, WK 2017 r.
 2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca

A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Żołnierczyk (ostatnia modyfikacja: 23-04-2020 14:37)