SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System bankowy i kredytowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System bankowy i kredytowy
Kod przedmiotu 14.9-WX-AdP-SBIK-W-14_pNadGenLAG1Y
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Administracja gospodarcza
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z polskim i europejskim systemem bankowym oraz podstawowymi usługami świadczonymi przez banki.

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z prawa finansowego

Zakres tematyczny

 1. Sektor usług depozytowo-kredytowych (bankowych) w ramach rynku finansowego.
 2.  Publiczne i prywatne prawo rynku finansowego. Miejsce prawa bankowego w systemie prawa. Metody, cele i zakres regulacji.
 3.  Źródła prawa bankowego. Harmonizacja z prawem Unii Europejskiej.
 4.  Banki jako instytucje finansowe. Banki a instytucje kredytowe.
 5.  Czynności bankowe jako usługi finansowe; ustawowy katalog czynności bankowych. Banki a parabanki.
 6.  Czynności bankowe a umowy bankowe. Rola bankowych wzorców umownych.
 7.  Szczególne uprawnienia i obowiązki ustawowe banków.
 8.  System finansowy banków. Problem adekwatności kapitałowej.
 9.  Prawne formy konsolidacji banków – łączenie, grupowanie, zrzeszanie się banków.
 10. Procedury tworzenia, reorganizacji i likwidacji banków. Upadłość banku i jej skutki.
 11. System bankowy – ewolucja w okresie transformacji, struktura i elementy składowe. Rodzaje banków.
 12. Narodowy Bank Polski jako bank centralny. Emisja pieniądza i polityka pieniężna. Rola NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
 13. Nadzór bankowy w ramach zintegrowanego nadzoru publicznego. Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i kompetencje.
 14. Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jego zadania.
 15. Komitet Stabilności Finansowej. Działania antykryzysowe w systemie bankowym.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej.

Literatura podstawowa

 1. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Warszawa 2017

 2. Z. Ofiarski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

 1. G. Sikorski, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Andrzej Tatara (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 15:54)