SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zamówienia publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zamówienia publiczne
Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-ZP-W-14_pNadGenTJCSA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Występuje w specjalnościach Administracja publiczna
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewaryst Kowalczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja polskiego systemu zamówień publicznych, jako działań mających na celu racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego.

Zakres tematyczny

Wykład:

1.      PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SYSTEMIE PRAWA POLSKIEGO

2.      UNIJNE I KRAJOWE ŹRÓDŁA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

3.      ROZWÓJ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

4.      ZAKRES TEMATYCZNY, PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5.      PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

6.      KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ćwiczenia:

1.      STOSOWANIE PROCEDUR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2.      ORGANIZACJA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH

3.      PROBLEMATYKA USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ

4.      OPISYWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.      OKREŚLANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.      OKREŚLANIE KRYTERIÓW OCENY OFERT

7.      ZAWIERANIE UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

8.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Metody kształcenia

  • Prezentacja multimedialna, analiza przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin (pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury

Kolokwium (pytania otwarte)

Forma i warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwium pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz wskazanej literatury.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Literatura podstawowa

  • M. Stachowiak, J. Jerzykowski, Prawo zamówień publicznych. Wprowadzenie, 2017
  • M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne, Podręcznik, Warszawa 2010

 

Literatura uzupełniająca

 

  • G. Herc, E. Komorowski, P. Szustakiewicz, Zamówienia publiczne w Polsce: studium prawne, Warszawa 2005
  • Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006, (red.) M. Winiarz; poszczególne rozdziały oprac. W. Hartung [et al.], Wrocław 2006
  • Zamówienia publiczne: stan obecny i perspektywy, (red.) T. Kocowski, J. Kaspryszyn, Poznań 2012
  • A. Flisek, Prawo zamówień publicznych, C.H. Beck 2015.
  • M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski  Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, C.H. Beck 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewaryst Kowalczyk (ostatnia modyfikacja: 21-04-2020 18:07)