SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-10_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zrozumienie znaczenia zarządzania w przedsiębiorstwie oraz poznanie podstawowych narzędzi, technik i problemów zarządzania. Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania pracy w przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne

Przygotowanie ogólne. Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Definicje i rodzaje przedsiębiorstw, formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa, systematyka przedsiębiorstw. Charakterystyka struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Misja i strategia firmy. Charakterystyka zarządzania w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym taktycznym i operacyjnym.

Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, pracownicy wiedzy. Zarządzanie wiedzą. Metody wyznaczania wartości kapitału intelektualnego.

Charakterystyka innowacyjnych przedsiębiorstw i metod zarządzania innowacjami.

Przywództwo - kierownicy i liderzy: rola, umiejętności i kompetencje. Komunikacja w firmie.

Rozwiązywanie problemów organizacyjnych. Modele decyzyjne.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: dobór pracowników w przedsiębiorstwie, proces rekrutacji i selekcji. Wartościowanie stanowisk pracy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: narzędzia i metody motywowania poszczególnych grup pracowników, rozwój pracowników.

Zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem: rozwój produktów, procesy produkcyjne, rozwój funkcji zakupowej, organizacja zaopatrzenia, strategie zakupowe.

Wstęp do controllingu w przedsiębiorstwie: ocena pracowników, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w biznesie.

Wskaźniki KPI. Zrównoważona karta wyników.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: zadania problemowe, prezentacje oraz analizy przypadków; praca w grupach i indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - sprawdzian w formie pisemnej, realizowany na koniec semestru.

Ćwiczenia – ocena końcowa ze sprawdzianu pisemnego.

Ocena końcowa = 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć wykład + 50 % oceny zaliczenia z formy zajęć ćwiczenia.

Literatura podstawowa

  1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008
  2. Michalski, E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWN, 2013.

  3. Patalas-Maliszewska, J., Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, Springer Verlag, 2013

Literatura uzupełniająca

  1. Stoner J.A.F., Freeman E.F., Gilbert D.R., Kierowanie, Wyd. 2, PWE, Warszawa 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 20-04-2020 21:19)