SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy prawa gospodarczego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy prawa gospodarczego
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maria Agnieszka Paszkowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej obowiązujących w polskim systemie prawnym

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Pojęcie prawa gospodarczego i jego źródła.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (formy reglamentacji; ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Przekształcenia przedsiębiorstw.

Kontrola przedsiębiorcy.

Samorząd gospodarczy.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny. Praca z tekstami aktów prawnych: analiza i synteza treści tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach

Sprawdzian wiadomości z progami punktowymi

Literatura podstawowa

1.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U.2018.1025 ze zm.

2.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, t.j. Dz.U.2017.2152 ze zm.

3.     Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, t.j. Dz.U.2015.1543 ze zm.

4.     Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, t.j. Dz.U.2018.1285 ze zm.

5.     Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U.1985.12.49 ze zm.

6.     Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, t.j. Dz.U.1999.54. 572 ze zm.

7.     Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U.2018.986 ze zm.

8.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, t.j. Dz.U.2017.1393 ze zm.

9.     Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U.2017.1577 ze zm.

10.   Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U.2017.2168 ze zm.

11.   Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, t.j. Dz.U.2018.623 ze zm.

12.   Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, t.j. Dz.U.2017.2070.

13. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, t.j. Dz.U.2019.579.

14. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, t.j. Dz.U.2018.1267.

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, t.j. Dz.U.2019.2181 ze zm.

16. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz. U.2019.1292 ze zm.

17. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, t.j. Dz. U. 2019, poz. 1291 ze zm.

18. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 648.

Literatura uzupełniająca

1.     Piotrowski M., Prawo przedsiębiorstw, Poznań 2006.

2.     Przedsiębiorstwo: zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Gdańsk 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maria Agnieszka Paszkowicz (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 09:21)