SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy produkcyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy produkcyjne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-41_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: projektowania procesów technologicznych, systemów wytwórczych oraz procesów produkcyjnych; wyboru procesu i technologii w zależności od materiału, kształtu, funkcji i wielkości partii produkcyjnej, projektowania struktury produkcyjnej w zależności od wielkości produkcji, opracowania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technik wytwarzania, materiałoznawstwa, metrologii warsztatowej, grafiki inżynierskiej.

Zakres tematyczny

Wykład:

W1.     Pojęcia podstawowe: proces gospodarczy, produkcyjny, wytwórczy, technologiczny, produktywność, produkt, otoczenie procesu produkcyjnego. Klasyfikacje procesów produkcyjnych.

W2.     System wytwórczy i jego organizacja. Wyrób i jego cechy: funkcjonalne, użytkowe, handlowe.

W3.     Jakość wyrobu. Proces wytwarzania i cechy go charakteryzujące.

W4.     Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego. Charakterystyka technik wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu. Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych, łączenie elementów w funkcjonalną całość (montaż).

W5.     Przykłady wybranych procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach techniki. Podstawowe procesy i technologie przetwarzania różnych postaci energii. . Elementy rachunku kosztów wyrobu.

W6.     Projektowanie systemów produkcyjnych ze względu na typ produkcji (jednostkowa, seryjna, masowa).

W7.     Formy organizacji procesu technologicznego i produkcyjnego (technologia grupowa).Specjalizacja technologiczna i przedmiotowa. Kontrolowanie przepływu produkcji i związana dokumentacja.

W8.     Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Struktura funkcjonalna procesu wytwórczego – przykłady. Planowanie procesu technologicznego. Planowanie procesu: rozmiarów produkcji, wydajności.

W9.     Proces rozwoju nowego produktu i technologii.

W10    Standaryzacja, norma ISO 10303.

W11.   Wirtualizacja wytwarzania Modelowanie i symulacja wybranych procesów technologicznych.

W12    Tradycyjny i zintegrowany cykl przygotowania produkcji. Nowoczesne technologie współczesnych systemów produkcyjnych.

W13.   Komputerowa integracja wytwarzania - CIM.

W14.   Nowoczesne techniki w wytwarzaniu: RE, RP, RT.

W15.   Doskonalenie procesów produkcyjnych. Mapowanie procesu, zastosowanie SPC.

 

Laboratorium:

L1-L5        Projektowanie procesu technologicznego w układzie tradycyjnym: analiza technologiczności wykonania, analiza materiału, wykonanie dokumentacji technologicznej, projekt systemu wytwórczego dla zadanej wielkości partii produkcyjnej.

L6-10        Projektowanie procesu technologicznego wałka w systemie CAM

L11-L13    Projektowanie procesu technologicznego części typu korpus w systemach CAM

L14            Analiza porównawcza procesu wykonanego w układzie tradycyjnym i w systemie CAM.

L15            Prezentacja przygotowanych projektów procesów technologicznych.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Laboratorium: praca w systemie AlphaCAM, opracowanie procesu technologicznego

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin na ocenę w formie pisemnej obejmuje weryfikacje znajomości przedstawionych w trakcie wykładów treści.

Laboratorium: zaliczenie na ocenę, na podstawie składowych ocen z wykonanych opracowań procesów technologicznych oraz prezentacji projektu dla wybranego wyrobu.

Ocena końcowa z przedmiotu: średnia ważona:

Egzamin 0,6 + Laboratorium 0,4

Literatura podstawowa

 1. Gawlik J. J. Plichta, A. Świć. Procesy produkcyjne, PWE 2013.

 2. Feld M. Projektowanie procesów technologicznych WNT 2004.

 3. Erbel i inni Encyklopedia technik wytwarzania cz. I i II. WNT 2005.

 4. Pająk Edward, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja Wydawnictwo naukowe PWN, 2006

 5. Pająk Edward, Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.

 6. Józef Matuszek, Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000

 7. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. T.1 i 2. Gdańsk, Agencja wydawnicza PLACET 2004.

 8. Tomaszewski Z., Wprowadzenie do techniki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Weiss Z.: Techniki komputerowe w przedsiębiorstwie. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1998

 2. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT 2000.

 3. Plichta J. Plichta S. – Komputerowo zintegrowane wytwarzanie. Koszalin1999.

 4. Matuszek J., Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000.

 5. Karpiński T. Inżynieria produkcji. WNT, W-wa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Julian Jakubowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-04-2020 19:06)