SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAD-DKLA-Ć-15_pNadGen2SL8Z
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie dyskursu kobiecego we współczesnej literaturze afroamerykańskiej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Historia rozwoju tradycji literackiej afroamerykańskich pisarek. Różnice między założeniami trzech podstawowych nurtów feministycznych a postulatami czarnego feminizmu. Feminizm a kobietyzm (womanism). Rasa, klasa i gender w dyskursie kobiecym we współczesnej literaturze afroamerykańskiej. Tożsamość hybrydalna a unikalność kulturowa. Historia a literatura. Polityka a literatura. Internacjonalizm i interkulturowość kobietyzmu. Estetyka utworów literackich pisarek afroamerykańskich. "Life writing" - autobiografia, biografia, memoir.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie prac kontrolnych dotyczących omawianych utworów literackich oraz analizy utworu reprezentującego life wiritng, samodzielnie wybranego przez studenta.

Literatura podstawowa

1.     Angelou, M. Selected Poems.

2.     Hooks, B. 2012. Writing Beyond Race. New York: Routledge.

3.     Morrison, T. 1997. Beloved. London: Vintage.

4.     Morrison, T. 2012. Home. New York: Alfred A. Knopf.

5.     Mullen, H. Selected Poems.

6.     Naylor, G. 1992. Bailey’s Cafe. New York: Vintage.

7.     Sanchez, S. Selected Poems.

8.     Walker, A. 1998. By the Light of My Father’s Smile. New York: Random House.

9.     Walker, A. 1988. The Color Purple. New York. HBJ.

Literatura uzupełniająca

1.     Bell, B. 2004. The Contemporary African American Novel: Its Folk Roots and Modern Literary Branches. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press.

2.     Cannon, K. G. 2003. Katie’s Canon: Womanism and the Soul of the Black Community. New York: Continuum.

3.     Morrison, T. 2008. “The Site of Memory.” In What Moves at the Margin: Selected Nonfiction. Ed. Carolyn C. Denard, 65-82. Jackson: UP of Mississippi.

Uwagi

Brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Mobley (ostatnia modyfikacja: 26-06-2020 08:33)