SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka badań ergonomicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka badań ergonomicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-15_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą dotyczącą badań ergonomicznych. Wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania badań ergonomicznych do rozwiązywania problemów w systemach wytwarzania.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw ergonomii.

Zakres tematyczny

Wykład. Podstawowe pojęcia, istota badań. Proces badawczy. Model procesu projektowania.  Modele badań stanowisk pracy, procesów produkcji. Metody ergonomiczne. Zbieranie, analiza danych, weryfikacja hipotez.

Projekt. Opracowanie projektów indywidualnych. Na zajęciach projektowych studenci indywidualnie oraz w grupach realizują projekty w ramach badań wybranych procesów wytwarzania, stanowisk pracy. Zagadnienia realizowane na zajęciach obejmują:

 • określenie i wybór procesu wytwarzania, stanowisk pracy,
 • formułowanie problemu,
 • określenie grupy badawczej,
 • pomiary,
 • obliczenia, analizy wyników badań,
 • weryfikacja zdefiniowanych problemów,
 • projekt interwencji ergonomicznej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja, pokaz

Projekt: opracowanie projektu, symulacje, studia przypadków, praca indywidualna na zajęciach i w domu, praca w grupach na zajęciach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny

Projekt: ocena projektów, prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
 5. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 6. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 7. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 3. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 4. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000
 5. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 09:53)