SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-D-22_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie praktycznych umiejętności w zastosowaniu oprogramowania komputerowego w diagnozie, ocenie, ergonomii korekcyjnej i koncepcyjnej

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw ergonomii, informatyki.

Zakres tematyczny

Laboratorium: Zastosowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania diagnozy, oceny ergonomicznej, w ergonomii korekcyjnej, w projekcie interwencji ergonomicznej na stanowiskach pracy. Diagnoza, ocena narażenia operatorów na ergonomiczne czynniki ryzyka. Diagnoza i ocena obciążeń statycznych, obciążeń posturalnych i ryzyka narażenia, obciążeń związanych z wykonywaniem zadań roboczych (w pozycji siedzącej, stojącej) w odniesieniu do stanowisk pracy, procesu pracy

Metody kształcenia

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, studia przypadków, symulacje

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: średnia arytmetyczna z pozytywnych ocen uzyskanych z poszczególnych zajęć laboratoryjnych,

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
  2. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
  3. Horst W., Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Część I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
  4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
  5. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

  1. Dokumentacja oprogramowania
  2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
  3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 20:21)