SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski I
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-1_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie A2+ wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych.

2. Wprowadzenie elementów języka technicznego, w tym:

a. Specyfika pracy inspektora BHP (zakres obowiązków, opis stanowiska i miejsca pracy)

b. Zapis danych i specyfikacji związanych z urządzeniami mechanicznymi  (jednostki miary,   parametry pracy, wydajność)

c. Podstawowe działania matematyczne

 

 

Metody kształcenia

Zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia  przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności), wykonanie wszystkich zadań określonych przez prowadzącego (m.in. uzyskanie pozytywnej oceny pracy indywidualnej, w parach oraz grupach, prezentacji ustnej na temat związany z kierunkiem studiów) oraz zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów w semestrze (każde kolokwium sprawdza kompetencje studenta w zakresie gramatyki, struktur leksykalnych oraz sprawności językowych: pisanie, czytanie, słuchanie)

Literatura podstawowa

1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk pre intermediate, Oxford University Press, 2005

2. Agnieszka M. Sendur,  Anna Warecka, English for Safety, Security and Law Enforcement, Kraków 2012

3.Christina Lathham-Koening, Clive Oxenden, Paul Seligson, English File third edition, Oxford University Press 2019

4.David Grant and Robert McLarty, Business Basics,OUP 2008

Literatura uzupełniająca

1.     Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008

2.    Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 

3. .   Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009

4..   Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson,  New English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007

4.     http://www.onestopenglish.com/

5. http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Agnieszka Florkowska (ostatnia modyfikacja: 19-04-2020 19:31)