SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Antropocentryzm w technice - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Antropocentryzm w technice
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-12_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Lasota
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podmiotową, nadrzędną rolą człowieka w systemach technicznych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykład: Antropocentryzm i antropometria. Zasady pomiarów antropometrycznych. Dane antropometryczne, atlasy i schematy obszarów roboczych. Potrzeby człowieka a rozwój myśli technicznej. Działalność twórcza człowieka i humanizacja techniki. System człowiek-obiekt techniczny. Antropocentryzm w projektowaniu i ocenie systemów technicznych.

Ćwiczenia: Pomiary podstawowych cech antropometrycznych w pozycji siedzącej i stojącej. Wyznaczanie obszarów roboczych. Praca z atlasami antropometrycznymi. Ocena antropometryczna obiektów technicznych, stanowisk pracy.

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia przedmiotowe, problemowe, praca w grupach, praca indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład : kolokwium

Ćwiczenia: ocena prac.

Ocena końcowa: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994
 2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001
 3. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 2001
 4. Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001
 5. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000
 6. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
 7. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania

Literatura uzupełniająca

 1. Górska E., Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 2. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
 3. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Lasota (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 14:32)