SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształcenie pracownicze i komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-44_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
 • dr Aneta Klementowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu: kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych; komunikacji społecznej (systemami komunikowania społecznego) oraz kształtowanie umiejętności budowania relacji w środowisku pracowniczym.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza z zakresu psychologii i socjologii pracy - obejmująca treści programowe z przedmiotu "Podstawy psychologii i socjologii" (wykład i ćwiczenia, semestr 1).

Zakres tematyczny

Specyfika procesu nauczania dorosłych (andragogika, dydaktyka pracy). Współczesne znaczenie kształcenia ustawicznego. Kształcenie pracownicze w formach szkolnych (kształcenie zawodowe na etapie szkoły branżowej, szkoły średniej oraz uczelni wyższych). Formy pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych. Klasyfikacja organizatorów szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, uczestnicy edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Komunikologia jako dyscyplina naukowa (etapy rozwoju nauki o komunikowaniu, podstawowe nurty teoretyczne). Komunikowanie jako proces. Modele komunikacji. Komunikacja werbalna, niewerbalna, zasady komunikacji pisemnej, sztuka słuchania, zarządzanie przestrzenią. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i pozawerbalnej w pracy zawodowej (w tym w służbach BHP). Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania w komunikacji interpersonalnej – propozycje studentów. Systemy komunikowania społecznego: organizacyjny (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w przedsiębiorstwie, w tym służbach BHP), publiczny (sztuka prezentacji i wystąpień publicznych), polityczny, masowy. Komunikacja międzykulturowa. Sytuacje konfliktowe a style komunikacji interpersonalnej. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (nowe media) jako narzędzie porozumiewania się.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja.
Projekt: ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według kolokwium (pisemnego sprawdzianu testowego: min. 51% na pozytywne zaliczenie) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.
Projekt: zaliczenie na ocenę - (zajęć o charakterze ćwiczeniowym, praktycznym) odbywa się na podstawie prac wytwórczych (projektów: prac pisemnych, konspektów, prezentacji) oraz aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa: ocena wypadkowa ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z wykładu i projektu z jednakową wagą (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

 1. Aleksander T., Andragogika: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Kraków 2013.
 2. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. "Astrum", Wrocław 2007.
 3. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wyd. "Astrum", Wrocław 2017.
 4. Nęcki Z., Maliszewski W.J., Czerwiński K. (red.), Komunikacja społeczna, negocjacje, edukacja : perspektywa wielu kultur, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. 
 5. Nycz G.W., Szkolenie zawodowe i zatrudnianie osób niepełnosprawnych (w tym młodzieży szkolnej) na otwartym rynku pracy (dydaktyka prowadzenia szkoleń zawodowych), Ośrodek Obsługowo-Szkoleniowy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej "Herkules", Wydawnictwo Galan, Gdańsk 2010. 
 6. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 7. Sorlin P., Mass media. Kluczowe pojęcia, Wyd. "Astrum", Wrocław 2016.
 8. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wyd. "Astrum", Wrocław 2006.
 9. Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna: postawa, mimika, gest, Wyd. "Astrum", Wrocław 2013.
 10. Wódz K., Wodza J. (red.), Funkcje komunikacji społecznej, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Aleksander T. (red.), Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 2. Kwiatkowska G.E., Markiewicz K., Komunikowanie się. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 3. Markiewicz K., Syroka J., Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 4. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 5. Turos L., Andragogika ogólna, Wyd. "Ypsylon", Warszawa 2004.
 6. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wyd. ITE, Warszawa 1996.
 7. „Edukacja Dorosłych” – półrocznik.
 8. „Edukacja ustawiczna Dorosłych" – kwartalnik

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2020 10:48)