SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia napraw i remontów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia napraw i remontów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami napraw i remontów maszyn wykonywanymi w trakcie ich eksploatacji.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Nauka materiałach, Komputerowe wspomaganie wytwarzania, Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Definicja remontu i rodzaje remontów maszyn. Proces technologiczny remontów. Demontaż maszyn. Operacje przygotowawcze (mycie, suszenie, weryfikacja zużycia itp.). Ocena możliwości regeneracji elementów maszyn. Technologie regeneracyjne: mechaniczne, spawalnicze, laserowe, plazmowe, elektrochemiczne i inne.  Powłoki stosowane przy regeneracji części maszyn. Technologie regeneracji wybranych elementów. Technologie napraw wybranych elementów i zespołów maszyn. Kontrola elementów po naprawie.
Montaż maszyn po naprawie. Narzędzia i oprzyrządowanie do napraw i remontów. Organizacja procesów napraw i remontów. Podstawowe zagadnienia kontroli jakości w pracach remontowych
Część projektowa. Opracowanie procesu technologicznego naprawy (regeneracji) wybranych części maszyn, demontażu lub montażu.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Opracowanie referatów w ramach zadań indywidualnych. Praca z książkami, indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanej pracy kontrolnej i 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
2. Cypko J., Cypko E. Podstawy technologii i organizacji naprawy pojazdów mechanicznych. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989.

Literatura uzupełniająca

1. Ratajczak A, Tomkowiak P, Wieczorowski K.: Technologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych. Warszawa PWN, 1982.
2. Wronkowski J., Paszkowski B., Wojdak J.: Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT, 1987.
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)