SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Eksploatacja pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Eksploatacja pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-55_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji i utrzymania pojazdów w stanie zdatności
 • Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi metodami planowania i przeprowadzania procesów napraw środków transportu  i ich podzespołów.
 • Zapoznanie studentów z elementami gospodarki remontowej.

Wymagania wstępne

 • Podstawy konstrukcji Maszyn
 • Umiejętność posługiwania się komputerem osobistym klasy PC
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Eksploatacja środków transportu  – podstawowe pojęcia i strategie.     2   1
W2 Sprawność techniczna środków transportu, obsługi i remonty.     2   1
W3 Wybrane czynności obsługowo-regulacyjne układu nośnego i jezdnego pojazdu.     2   1
W4 Wybrane czynności obsługowo-regulacyjne układu napędowego pojazdu.     3   2
W5 Gospodarka remontowa - elementy planowania.     2   1
W6 Technologie remontu z uwzględnieniem dokumentacji technicznej.     2   2
W7 Stacje obsług technicznych.     2   1
    Suma:   15   9

 

Lp. Treści programowe - PROJEKT   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
P1 Projekt stacji obsługowej, remontowej lub kontrolnej. Praca w zespołach. Omówienie zadań projektowych. Harmonogram realizacji projektu.     2   1
P2 Przedstawienie i omówienie  zagadnień dotyczących zakresu projektu.     2   1
P3 Dobór wyposażenia do realizacji zakładanych prac w projektowanej stacji.     2   1
P4 Opracowanie i omówienie  instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projektowanej stacji - I     2   1
P5 Opracowanie i omówienie  instrukcji technologicznych dla przyjętego zakresu czynności wykonywanych na projektowanej stacji II     1   1
P6 Prezentacja projektu dla wszystkich uczestników zajęć       4   3
P7 Obrona i zaliczenie projektu     2   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

 • Wykład informacyjny,
 • Wykład problemowy,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zakresu eksploatacji pojazdów.

Literatura podstawowa

 1. Adamiec P., Dziubiński J., Filipczyk J. Technologia napraw pojazdów samochodowych. Gliwice Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002.
 2. Cypko J., Cypko E. Podstawy technologii i organizacji naprawy pojazdów mechanicznych. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
 3. Abramek F.K., Uzdowski M. Podstawy obsługiwania i napraw. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2009
 4. Hebda M. Eksploatacja samochodów, Instytut Technologii Eksploatacji PIB 2006
 5. Bocheński C. Badania kontrolne samochodów, W-wa 2000, WKŁ
 6. Kołtun S. Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych, Warszawa 2000, WKŁ
 7. Podniało A., Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji, Warszawa 2002, MNT
 8. S. Orzełowski Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, WSiP, W-wa 1998

Literatura uzupełniająca

 1. Tylicki H.,Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych, Nowy Sącz 2005, PWSZ Piła
 2. Jaworski J., Ogumienie pojazdów samochodowych: budowa i eksploatacja, Warszawa 2008 WKiŁ
 3. Niziński S. Eksploatacja obiektów technicznych, WKiŁ, Warszawa, 1996
 4. J. Kaźmierczak – Eksploatacja systemów technicznych. Politechnika Śląska. Gliwice 2000
 5. Wronkowski J., Paszkowski B., Wojdak J. Remont maszyn: demontaż, naprawa elementów, montaż. Warszawa WNT, 1987
 6. Legutko S. - Podstawy eksploatacji maszyn - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 2007.
 7. J. Żółtowski – Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn. Politechnika Warszawska 2004.
 8. Tabor A., Franczyk J., Motoryzacyjne materiały eksploatacyjne, tachografy, badania techniczne pojazdów. W-wa WNT 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-06-2020 10:51)