SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Odlewnicze procesy technologiczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-49_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Paweł Schlafka
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnie pojętego przygotowania procesów odlewniczych w zakresie: typowych stopów odlewniczych, opracowania dokumentacji technologicznej pozwalającej wykonać: modele odlewnicze, rdzennice, formy itp., nabycie praktycznej umiejętności wykonania formy, zapoznanie  z procesami: topienia i obróbki poza piecowej ciekłego metalu, krzepnięcia i stygnięcia odlewów, wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów, poznanie zasad technologicznego konstruowania odlewów otrzymywanych w formach piaskowych i metalowych.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania.

Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:

Treść wykładowa. Struktura organizacyjna odlewni. Wymagania dotyczące produkcji części odlewanych. Zasady opracowania procesu produkcji odlewów.  Procesy odlewnicze  wykonania odlewów w formach piaskowych w zależności od rodzaju stopu. Procesy wykonania odlewów w formach metalowych. Procesy wytapiania i obróbki pozapiecowej ciekłego metalu. Procesy zalewania form. Wymiana ciepła w układzie metal-forma.  Krzepnięcie i stygnięcie odlewów. Zjawiska skurczowe w odlewach. Zasady zasilania odlewów. Procesy wybijania, oczyszczania i wykańczania odlewów. Kontrola jakości odlewów. Wady odlewnicze. Kryteria certyfikacji odlewów. Oddziaływanie procesów odlewniczych na środowisko. Koncepcja budowy odlewu, wybór metody technologicznej - odlew czy część  spawana, odlew czy część tłoczona, odlew czy część spiekana z proszków, odlew czy tworzywo sztuczne. Zasady kształtowania odlewanych części maszyn. Konstrukcja odlewów wykonywanych w formach piaskowych, kokilowych, ciśnieniowych, w formach wirujących. Konstrukcja  odlewów wytwarzanych wg metody wytapianych modeli.

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych : Wprowadzenie. Projekt piaskowej formy odlewniczej w oparciu o model odlewniczy. Kontrola bieżąca masy formierskiej i rdzeniowej. Dobór odpowiedniego rodzaju tworzywa na odlew ze względu na jego cechy użytkowe. Ręczne wykonywanie form z wilgotnej masy formierskiej. Otrzymywanie odlewów w formach piaskowych i ocena jakościowa odlewu pod względem jego ewentualnych wad. Topienie i badanie właściwości  technologicznych stopów odlewniczych na przykładzie stopów Al-Si;  ocena jakościowa metodą ATD. Termin odróbczy. Badanie lejności. Badanie skurczu i naprężeń odlewniczych.  Odlewanie kokilowe i do form specjalnych. Porównanie odlewów wykonywanych różnymi metodami. Organizacja produkcji wytwarzania odlewów (wycieczka do odlewni).  Dobór odpowiedniego rodzaju formy z uwagi na wymaganą jakość powierzchni odlewu oraz grubości jego ścianek. Termin odróbczy - Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Laboratorium – praca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Braszczyński J.: Teoria procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1989.

2.         Longa W.: Krzepnięcie odlewów, Wyd. Śląsk, Katowice 1985.

3.         Skarbiński M.: Uruchomienie produkcji w odlewni, WNT, Warszawa 1972.

4.         Gregoraszczuk M.: Maszynoznawstwo odlewnicze, Wyd. AGH, Kraków 1994.

5.         Górny Z.: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Przygotowanie ciekłego metalu, struktura i właściwości odlewów, WNT, Warszawa 1992.

6.         Skarbiński M.: Zasady konstruowania odlewanych części maszyn, WNT, Warszawa 1968.

7.         Falęcki Z.: Analiza wad odlewów, Wyd. AGH, Kraków 1991.

8.         Chudzikiewicz R.: Mechanizacja odlewni, WNT, Warszawa 1974.

Literatura uzupełniająca

  1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, Wyd. WNT, Warszawa 2003.
  2. Perzyk M. i inni: Materiały do projektowania procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1990.
  3. Podrzucki Cz.: Żeliwo, struktura, właściwości, zastosowanie, Wyd. ZG STOP, Kraków 1991.
  4. Podrzucki Cz., Kalata Cz.: Metalurgia i odlewnictwo żeliwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
  5. Lewandowski J.L.: Tworzywa na formy odlewnicze, Wyd. „Akapit”, Kraków 1997.
  6. Waszkiewicz S. I inni: Kokile i formy ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1983.
  7. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo, t. 1/2, WNT, Warszawa 1986.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 20-05-2020 12:31)