SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pracownia magisterska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pracownia magisterska
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-PM1-L-S14_gen60XIR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w laboratoriach badawczych, pracy w terenie.

Poznanie sprzętu i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia badań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Opanowanie podstawowych metod badawczych stosowanych w prowadzeniu badań związanych z praca dyplomową.

Sprecyzowanie metodyki niezbędnej do wykonania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Zakres treści ustalony indywidualnie z nauczycielem akademickim prowadzącym pracownię, zgodnie z potrzebami wynikającymi z tematu pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Metody laboratoryjne

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Czynny udział w zajęciach i konsultacjach również prowadzonych droga elektroniczną.

Pozytywna ocena bieżących postępów studenta podczas wykonywania zadań laboratoryjnych związanych z tematem pracy dyplomowej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0,5 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 21-05-2020 12:15)