SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zwierzęta w biotechnologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zwierzęta w biotechnologii
Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-ZB-L-S14_genI60B4
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Elżbieta Roland
  • dr Jan Cichocki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

CELE:

1. Poznanie roli zwierząt w badaniach biotechnologicznych

2. Poznanie   podstaw anatomii, fizjologii, rozrodu i zachowania wybranych  zwierząt laboratoryjnych;

3. Poznanie podstaw hodowli zwierząt laboratoryjnych

 

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

WYKŁAD: Historia badań eksperymentalnych na zwierzętach; Wykorzystanie zwierząt w biotechnologii. Zwierzęta laboratoryjne. Organizmy modelowe. Metody alternatywne wykorzystywane do  badań; 

LABORATORIUM:   Podstawy anatomii, fizjologii, rozrodu i zachowania wybranych zwierząt laboratoryjnych. Podstawy prowadzenia hodowli. Podstawy prawne prowadzenia badań na zwierzętach doświadczalnych.

Metody kształcenia

WYKŁAD; Metoda podająca - wykład uzupełniony prezentacją multimedialną

LABORATORIUM: Metody praktyczne - obserwacja, 

WYJAZD STUDYJNY: Centrum Medycyny Doświadczalnej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WYKŁAD: Egzamin w postaci testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Test zostaje zaliczony gdy 60 % zadań zostanie wykonana prawidłowo.

LABORATORIUM: Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, sporządzenie  wniosku do komisji etycznej o zgodę na prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, kolokwium.

WYJAZD STUDYJNY: Przedłożenie  sprawozdania

                     

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

Brylińska J., Kwiatkowska J, 1996. Zwierzęta Laboratoryjne, Metody Hodowli i Doświadczeń, wyd. Universitas

Błaszak Cz. (red.), 2011-2013. Zoologia T.1. cz.1, cz. 2, T. 2. cz. 1, cz. 2. PWN, Warszawa,

Krysiak K., Kobryń H., Kobryńczuk F. 2005. Anatomia zwierząt. t.I,II,III. PWN, Warszawa 

Szarek J., Szweda M., Strzyżewska E. 2003.Zwierzęta laboratoryjne – patologia i użytkowanie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Roland (ostatnia modyfikacja: 05-05-2020 11:33)