SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Molekularna organizacja komórki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Molekularna organizacja komórki
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTD-MOK-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
  • dr Elżbieta Heger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem jest przedstawienie dynamiki procesów komórkowych oraz sygnalizacji komórkowej i integracji szlaków przekazywania sygnałów.

                                                                                                                               

Wymagania wstępne

Biologia, biochemia, biofizyka, genetyka.

Zakres tematyczny

Wykład

Przekazywanie sygnałów na poziomie międzykomórkowym oraz wewnątrz komórki. Przykłady struktury i funkcji receptorów. Omówienie podstawowych szlaków przekazywania sygnałów. Integracja poszczególnych szlaków sygnałowych, rola białek rusztowania (scaffold). Rola tratw błonowych w przekazywaniu sygnałów.

Laboratorium

Analiza składu ilościowego i jakościowego sygnalizacyjnych domen błonowych. Budowa i organizacja kluczowych domen białek kotwiczących (białek rusztowania molekularnego). Wykrywanie, budowa i funkcja białek glikozylowanych. Przykłady zaburzeń szlaków przekazywania sygnału. Nowoczesne strategie farmakoterapii regulujące odbiór sygnałów.

Metody kształcenia

WYKŁAD - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów ĆWICZENIA LABORATORYJNE - metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, analiza wyników doświadczeń, metoda praktyczna: zadania laboratoryjne, praca analityczna z wykorzystaniem wybranych metod analizy budowy i funkcji życiowych komórek. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć laboratoryjnych oraz pozytywnego wyniku z egzaminu. Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium, tj.: 3 zaliczeń pisemnych (3 pytania - ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów), samodzielnie przygotowane sprawozdań laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Wykład: Egzamin trwający 60 minut zawiera 3 otwarte pytania. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 60% punktów. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 80 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 45 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

1. Harvey Lodish i in., Molecular Cell Biology, 6th Edition, Freeman 2008.

2. Bruce Alberts i in., Molecular Biology of the Cell, 5th Edition, Garland Sci. 2007.

3. Gerald Karp, Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, Study Guide, 5th Edition, Wiley 2007. 

Literatura uzupełniająca

1. Bruce Alberts i in., Podstawy Biologii Komórki, PWN 2009 (copyright 2005).

2. Wincenty M. Kilarski, Strukturalne Podstawy Biologii Komórki, PWN 2012 (copyright 2005).

3.  red. Zofia Bielańska- OsuchowskaSłownik Biologii Komórki, wyd II, PAU 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Elżbieta Heger (ostatnia modyfikacja: 29-04-2020 02:05)