SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Selected Control Systems - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Selected Control Systems
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-02_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with types of control systems, with control signals, and with the methods of implementation of control systems with the use of pneumatics, hydraulics, electronics and PLC controllers as well as with design and structure of control systems designed for actuators used in machines and appliances.

Wymagania wstępne

Elements of Automation , The ability to use basic computer tools,

Zakres tematyczny

The content of the lecture: Basic terms: operation, control, system, operation and disturbance quantities, system state. Linear and nonlinear systems, logic circuits, controllers. Electric control systems - electric drives. Pneumatic control systems. Electro-pneumatic control systems. Hydraulic control systems. Electro-hydraulic control systems. Pneumohydraulic control systems. Programmable logic controllers – structure, operation principle, application. Applications of control systems – practicalexamples. Design electric, pneumatic, hydraulic, electropneumatic, electro-hydraulic. Systems control – application of PLC controllers.

The content of the laboratory: Construction of logic control systems, function minimization – simulation of logic systems work. Construction and work simulation of virtual pneumatic and electro-pneumatic systems for given work conditions, testing their operation. Construction and work simulation of virtual hydraulic and electro-hydraulic systems for given work conditions. Construction and realization of real systems - work testing. Programming PLC controllers.

Metody kształcenia

Lecturers are given with the use of multimedia technics. Work with specialist literature – textbooks, professional journals.

Laboratories are given with the use of computer software and laboratory stations– methods: problem tasks, solution analysis. Individual and group job during the realization of laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To get a credit the student has to pass all course forms.

Literatura podstawowa

1. Nagrath I. J., Control Systems Engineering, New Age International Publishers, New Delhi 2017,

2. Reddy Y. J., Padma Raju K., Instrumentation and Control Systems, Mac Graw Hill Education, Columbus 2017,

3. Ebel F., Idler S., Prede G., Scholz D., Pneumatics, eectropneumatics -fundamentals, Bildungsverlag Eins, Germany 2010,

4. Hiraniya Singh K., Pneumatic and Hydraulic Systems, I K International Publishing House, New Delhi 2016,

5.  Medhat K., Electro-Hydraulic Components and Systems: Hydraulic Systems Volume 2, Compudraulic LLC, USA 2017,

6. Erickson K., Programmable Logic Controllers: An Emphasis on Design and Application, Dogwood Valley Press, LLC, USA 2005.

 

Literatura uzupełniająca

1. Wolovich W.A., Automatic control systems - basic, analysis and design, Saunders College Publishing, USA 1994,

Uwagi

Lecture and Laboratory in English


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 10:25)