SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelling and Simulation of Technological Processes - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelling and Simulation of Technological Processes
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-06_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize students with the methods of mathematical and physical modeling as well as with methods and techniques of processes simulation. To familiarize students with the options of the use of the modelling and simulation techniques for technological processes.

Wymagania wstępne

Mathematics, Physics, Mechanics and Strength of Materials, Fundamentals of Machine Design, Automated Transport and Storage , The ability to use basic computer tools,

Zakres tematyczny

The content of the lecture:

Basic concepts connected with modelling and simulation of processes: model, system, simulation, process. Model construction. Types of models and algorithms of modelling processes. Issues connected with mathematical and physical modelling and simulation of processes: data types and their collection, define parameters and variables, define a problem. Issues: apparatus of dimensional analysis, modelling with the use of dimensional functions. Methods of formalization of description of process and object.  Network models. Scheduling.  Practical examples of using discussed modelling methods for technological processes like: shaping products and organization processes involving with manufacturing preparation and production. Computer tools in modelling and simulation of processes.

The content of the laboratory:

Create virtual models, dimensional analysis and simulation o work of appliances used in metal working.  Network models for technological processes. Scheduling - planning of working and shaping appliances for chosen products.

Metody kształcenia

Lecturers are given with the use of multimedia technics. Work with specialist literature – textbooks, professional journals.

Laboratories are given with the use of computer software – methods: problem tasks, solution analysis. Individual and group job during the realization of laboratory exercises. Presentation of solutions, discussion about obtained solutions and possibilities of its modernizations.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

To get a credit the student has to pass all course forms.

Literatura podstawowa

1. Severance F. W., System modeling and simulation - an introduce, Wiley, West Sussex 2001,

2. Totten G. E. , Xie L., Funatani K.,Modeling and simulation for material selection and mechanical design, Marcel Dekker INC, New York Basel 2004,

3. Miranda F., Abreu C., Handbook of research on computational simulation and modeling in engineering, IGI Global, USA 2015,

4. Banerjee S., Mathematical modeling: models, analysis and applications, CRC Press, USA 2014,

Literatura uzupełniająca

1. Hübl, A., Stochastic Modelling in Production Planning, Springer Gabler, Wiesbaden 2018,

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 10:25)