SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automated Transport and Storage - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automated Transport and Storage
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-17_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquainting students with the problems in the field of materials handling and storage, with particular reference to the automation of these processes. Discussion of the problems of packaging and loading units as elements allowing automation. Acquainting students with equipment to enable automated handling and storage - the principles of selection of equipment as well as selected aspects of their operation.

Wymagania wstępne

Technological processes,  Automation and Robotics.

Zakres tematyczny

Lecture content.

The essence of logistics, definitions, origin, the essence of logistics management, the system approach and the process approach in logistics. Characteristics and tasks of the transportation systems. The strategic importance of internal transport. Packaging. Loading units. The dimensional systems of packaging and loading units. Characteristics of machinery and equipment used in the technological transport - automated machines. The use of automated transport trucks in the storage transport. Interoperability in the transport processes. Warehouse Infrastructure, automated warehouse. Transport and storage process automation. Compatibility with automated high-storage warehouse.

 

Laboratory content:

Packaging design and selection of the dimensions of loading units. Identification of the basic operational, quality and logistics indicators in robotic manipulation of unit loads. Determining of the Cartesian pneumatic manipulator workspace in the implementation of handling functions. Determination of the basic parameters of the selected handling equipment. Load manipulation in the automated picking process of loading units - functions and parameters. Determination of the functional parameters of cargo storage equipment – warehouses.

Metody kształcenia

Lectures with audiovisual aids. Working with the journals.

Individual and group work in laboratory classes. Presentation of solutions, discussion of the obtained solutions.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Assessment of of the course is determined on the basis of ratings for audit work (weight = 0.4) and exam (weight = 0.6).

Assessment of the laboratory is based on: the laboratory exercises and reports/programs resulting from the execution of all exercises to be exercised.

To get a credit the student has to receive all passing grades.

The final grade received by the student is the arithmetic mean of the above grades.

Literatura podstawowa

 1. Marek Fertsch, Piotr Cypli, Logistyka produkcji. Teoria i praktyka ILiM 2010
 2. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C., Logistyka, CIM, Warszawa 1995
 3. Korzeń Zb., Logistyka w transporcie towarów, 1998
 4. Korzeń Zb., „Logistyczne. systemy  transportu bliskiego i magazynowania” ILiM 2003 
 5. Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik Zapasy i magazynowanie, ILiM 2008 

Literatura uzupełniająca

 1. Logistyka– dwumiesięcznik.
 2. Logistyka a jakość – dwumiesięcznik
 3. Nowoczesny magazyn - dwumiesięcznik
 4. http://www.logistyka.net.pl/
 5. http://nm.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Skrzypek (ostatnia modyfikacja: 26-04-2020 10:25)