SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja systemów pomiarowo-sterujących - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja systemów pomiarowo-sterujących
Kod przedmiotu 06.2-WE-ED-ISP-S-CSP
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Robert Szulim
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zasadami oraz opanowanie przez studentów umiejętności tworzenia i uruchamiania oprogramowania wykorzystującego interfejsy szeregowe, sieciowe, systemy baz danych oraz wybrane elementy technologii  internetowych w zadaniach integracji systemów pomiarowo – sterujących.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Podstawowe zadania integracji systemów pomiarowo – sterujących. Języki programowania i narzędzia projektanta używane w zadaniach integracji systemów pomiarowo – sterujących. Platforma Microsoft .NET. Podstawy programowania w języku C#.

Wykorzystanie szeregowych interfejsów komunikacyjnych. Zasady budowy oprogramowania wykorzystującego interfejsy szeregowe. Problemy nawiązywania i utrzymania komunikacji, blokowanie w oczekiwaniu na dane i obsługa błędów.

Wykorzystanie protokołu TCPIP. Modele komunikacyjne ISO OSI i TCPIP i ich praktyczne znaczenie w zadaniach komunikacji w sieci. Wykorzystanie protokołów TCP i UDP, nawiązywanie i utrzymanie połączenia, problematyka zapewnienia niezawodności komunikacji. Modele aplikacji wykorzystujące protokół TCPIP.

Wykorzystanie systemów baz danych. Podstawowe zasady tworzenia obiektów baz danych, jak tabele, indeksy, klucze i relacje. Podstawy języka SQL. Programowa implementacja komunikacji z systemem baz danych.

Wybrane technologie internetowe. Protokoły i usługi World Wide Web, FTP i E-mail. Wykorzystanie usług internetowych z systemach pomiarowo – sterujących.

Podstawy przetwarzania współbieżnego. Wątki programowe, tworzenie i zatrzymywanie wątków, współdzielenie zasobów między wątkami, podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów współdzielonych.

Wykorzystanie systemów wbudowanych w zadaniach integracji systemów pomiarowo – sterujących. Problematyka uruchamiania tego typu systemów wraz z oprogramowaniem przygotowanym na potrzeby integracji systemów pomiarowo – sterujących

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja

laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium


Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1.      Griffiths I., Adams M., Liberty J., C#. Programowanie. Wydanie VI, Helion 2012

2.      Mielczarek W., Szeregowe interfejsy cyfrowe, Helion, 1994

3.      Majdzik P., Programowanie współbieżne : systemy czasu rzeczywistego, Helion 2012

Literatura uzupełniająca

1.      Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa 2001.

2.      Coburg R, SQL dla każdego, Helion , 2001.

3.      Danowski B., Abc Tworzenia Stron WWW, Helion, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2020 14:36)