SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oddziaływania na konstrukcje - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oddziaływania na konstrukcje
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Oddz.konstr.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Kaliszuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z zasadami określania oddziaływań na konstrukcje oraz ustalania kombinacji obciążeń. Przedstawiane zagadnienia odnosić się będą do treści zawartych w następujących eurokodach:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1- : Oddziaływania ogólne.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki a w tym statystyki matematycznej. Podstawy kształtowania konstrukcji i projektowania wg metody stanów granicznych i częściowych współczynników bezpieczeństwa.

Zakres tematyczny

1. Wstępne informacje o obciążeniach (wg PN-EN 1990): klasyfikacja; wartości: charakterystyczne, reprezentatywne, obliczeniowe; sytuacje obliczeniowe, częściowe współczynniki bezpieczeństwa, kombinacje obciążeń.

2. Obciążenia stałe i zmienne wg PN-EN 1991-1-1.

3. Obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3.

4. Obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4.

5. Obciążenia w warunkach pożaru wg PN-EN 1991-1-2.

6. Obciążenia termiczne wg PN-EN 1991-1-5.

7. Obciążenia w fazie realizacji konstrukcji wg PN-EN 1991-1-6.

8. Obciążenia wyjątkowe wg PN-EN 1991-1-7.

Metody kształcenia

Wykład klasyczny przeprowadzany z wykorzystaniem tablicy i kredy oraz rzutnika multimedialnego.

Ćwiczenia polegające na wykonaniu zadań odnoszących się do przekazanych na wykładzie treści.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: poprawne wykonanie indywidualnego ćwiczenia polegającego na wyznaczeniu przypadków obciążeń zadanej konstrukcji przy wskazanych rodzajach oddziaływań  oraz ustaleniu kombinacji obciążeń dla zadanej sytuacji obliczeniowej.

Wykład:

Zaliczenie na podstawie  pisemnego kolokwium z progami punktowymi:

50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,

61% - 70%                                        dst plus,

71% - 80%                                       db,

81% - 90%                                      db+,

91% - 100%                                    bdb.

Literatura podstawowa

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.

PN-EN 1991-1-6 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe.

Literatura uzupełniająca

1. Anna Rawska-Skotniczy, Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według eurokodów. PWN, W-wa 2013.

2. Jerzy Antoni Żurański ,  Mariusz Gaczek, Oddziaływanie klimatyczne na konstrukcje budowlane według eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń. ITB, W-wa 2011.

3. www.sections.arcelormittal.com.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Kaliszuk (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 13:12)