SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Group project - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Group project
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-GP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to prepare students for team work and the ability to perform multi-dimensional project tasks in a group.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of electrical engineering with elements of automatics and computer science.

Zakres tematyczny

Demonstration of knowledge in the field of scientific literature. Ability to use sources and to link theoretical issues to practical issues and the application of scientific methods of work. Realization of complex analytical and project tasks under the tutor of the subject.

Metody kształcenia

Project: working with source document, discussion, consultation, construction of complex systems.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Project - a condition is to get a positive evaluation from the project.

Literatura podstawowa

Literature resulting from the subject of the project.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)