SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Electronics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Electronics
Kod przedmiotu 06.5-WE-ELEKTP-Electronics-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student can maintain movement of the electronic circuits for automation and measurement.

Wymagania wstępne

Principles of electronic. Principles of metrology. 

Zakres tematyczny

Electronic elements. Voltage and current in electronic circuits. Rules related to voltage and current. Resistors, capacitors, induction elements, diodes, optoelectronic elements, transistors - allowed and characterictic parameters.

Usage of electronic elements. Voltage dividers and filters. Usage of optoelectronic elements to signalisate states of devices and galvanic separatoin of signals.

Transistor amplifier to control executing elements.

Operational amplifiers. Basic operationel amplifiers and their usage. Parameters of operational amplifers. Basic circuits with operational amplifiers. Usage of operational amplifiers in automation and measurement.

Metody kształcenia

Lecture: work with source documents, discussion, problem lecture.

Labolatory: work with source document, discussion, simulation, practical work, laboratory excercices.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: the condition to pass is getting a positive mark from the exam. The exam might be oral or paper form.

Laboratory: the condition to pass is getting a positive mark from all of the laboratory exercises.

Final mark = 50% lecture + 50% laboratory

Literatura podstawowa

1. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, Wydanie 7, Warszawa, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Chwaleba A., Moeschke B., Płoszyński G., Elektronika, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Wydanie 6, Warszawa, 1998.
2. Walter G. Jung (Eds).: Op Amp Applications , Analog Devices, USA, 2002.
3. Datasheets of components and electronic circuits, manufacturers websites. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)