SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Principles of automatics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Principles of automatics
Kod przedmiotu 06.0--ELEKTP-PodAutom-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Basic knowledge of analysis and synthesis of continuous and discrete control systems in the time and frequency domains, engineering skills in designing linear control systems, choice of controller type, tuning a control loop, analysis and synthesis of nonlinear control systems.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Introduction. Control loop basics. Open-loop control, closed-loop control, disturbance compensation. Control tasks, classification of control systems.

Linear continuous control systems. Characterization of systems dynamics in the time and frequency domains. State space representation of system dynamics. Equilibriummpoints, state trajectories, phase portraits. Basic dynamic elements. Interconnection of subsystems.

Analysis of linear continuous control systems. Stability of linear continuous systems. Stability definitions. Stability criteria. Control specifications. Measures of control system performance. Methods of improving system performance. PID controllers. Choice of controller type. Tuning PID control systems. Controllability and observability. State observers. State feedback control systems.

Discrete-time control systems. Computer control systems. Digital control. Signal sampling and quantization. Discrete-time models of continuous-time systems. Characterization of discrete-time systems dynamics in the time and frequency domains. State space representation of discrete-time system. Stability of discrete-time systems. Discrete PID controllers.

Nonlinear control systems. Basic nonlinear elements. Linearization.. Stability of nonlinear continuous control systems. First Lyapunov method. Second Lyapunov method. Nonlinear controllers. On-off control.

Computer-aided analysis and synthesis of control systems. Control System Toolbox. Simulink. Fuzzy Logic Toolbox.

Metody kształcenia

Lectures, laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks in written tests.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from all laboratory exercises

to be planned during the semester.

Calculation of the final Grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

1. Nise N. S., Control Systems Engineering, John Wiley & Sons, Holboken, 2003

2. Ogata K., Modern Control Engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002.

3. Sontag E. D. Mathematical Control Theory, Springer, Berlin, 1998

Literatura uzupełniająca

1. Control System Toolbox™ User's Guide, The MathWorks, Inc., 2017.

2. Simulink® User's Guide, The MathWorks, Inc., 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 23:07)