SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Energy-saving converter drives - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Energy-saving converter drives
Kod przedmiotu 06.0--ELEKTP-EzNapPrzeksz-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Modern converter drives and their control methods.
 • Construction, operation and basic characteristics of energy efficient drives using modern engines with improved energy consumption characteristics and modern power electronic control systems.
 • Formation of basic knowledge in the field of work and operation of electric drives and selection of components for modern electric drives.
 • To develop skills in calculating the characteristic electrical quantities determining the selection of devices in modern energy-saving electric drives.
 • To develop skills in calculating the costs of purchasing and operating modern propulsion systems.
 • Awareness of the impact of new technologies on reducing the energy consumption of electrical systems.

Wymagania wstępne

Electromechanical drive systems, Selected issues of circuit theory I, Selected issues of power electronics

Zakres tematyczny

Energy efficiency of electric drives. Energy classes of electric drives. Design and construction of energy-efficient electric drives. Selection of electric drive power. Converter systems in AC drives. Converter systems in DC drives. Selection of drive system in terms of operating mode. Energy efficiency in group drives. Modern energy-saving control and regulation systems for drives with induction, synchronous and DC motors. Selection of additional equipment for electric drives.

Power converter drives. Two- and four quadrant asynchronous drives. DC converter drives, permanent magnet and reluctance converter drives. Brushless DC motors.Control methods of converter drives. Scalar control. Field oriented control. Direct torque control. Sensorless control. Automatic control systems for speed, torque and position. Dynamics of closed loop drive systems. Follow-up and position servo drives.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – obtaining a positive grade in written or oral exam.
Laboratory – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Literatura podstawowa

 1. Boldea I.,  Nasar S.A, Electric Drives, CRC Press, 1999.
 2. Sen P.C.: Principles of Electrical Machines and Power Electronics, John Willey and Sons, Inc., New York, USA. 1997.Kaźmierkowski M. P., Tunia H.: Automatic Control of Converter-Fed Drives, Warsaw - Amsterdam - New York - Tokyo: PWN-ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, 1994.
 3. Kaźmierkowski M. P., Blaabjerg F., Krishnan R.: Control in Power Electronics, Selected Problems, Elsevier 2002.
 4. Kaźmierkowski M. P. and Orłowska-Kowalska T.: Neural Network estimation and neuro-fuzzy control in converter-fed induction motor drives, Chapter in Soft Computing in Industrial Electronics, Springer-Verlag, Heidelberg, 2002.
 5. Leonhard W.: Control of Electrical Drives, Springer, Berlin, New York, 2001.
 6. Miller T.J.E.: Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives, Oxford University Press, Oxford, England, 1989.

Literatura uzupełniająca

 1. Kwang Hee Nam: AC Motor Control and Electrical Vehicle Applications 2nd Edition, CRC Press, November 2018.
 2. Berker Bilgin, James Weisheng Jiang, Ali Emadi: Switched Reluctance Motor Drives: Fundamentals to Applications, 1st Edition, CRC Press, November 2018.
 3. Warsame Hassan Ali, Matthew N. O. Sadiku, Samir Abood: Fundamentals of Electric Machines: A Primer with MATLAB: A Primer with MATLAB, 1st Edition, CRC Press June 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 19:56)