SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Designing Computer Networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Designing Computer Networks
Kod przedmiotu 11.3--INFP-PSKomput-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Developing the skills necessary to design enterprise computer networks; Introducing customer requirements, translating those requiremen ts into equipment and protocol needs, and creating a network topology which addresses the needs of the customer; To provide basic knowledge about fundamentals of computer system structure and principles of operation.

Wymagania wstępne

Computer networks

Zakres tematyczny

Introducing networking design concepts. The benefits of a hierarchical network design. Network design methodology. Functions of the core, distribution and access layers. Investigating servers farms and security of the computer networks. Investigating wireless network. Supporting WANs and remote workers. Gathering networks requirements. Introducing a lifecycle of computer networks. Preparing for the design process. Identifying technical requirements and constraints. Identifying manageability design considerations.

Characterizing the existing network. Documenting the existing network. Updating the existing internetworking operation system software. Upgrading the existing computer devices. Performing a wireless site survey. Documenting network design requirements. Identifying application impacts on network design. Characterizing network applications. Explaining common network applications. Introducing quality of service (QoS).  Documenting application and traffic flows.

Creating a network project. Logical and physical topology design of the network. Designing logical addressing and names. WAN connection design. Selection of network devices. Configuration of network devices. Implementing routing protocols and STP algorithms. Configuration of mechanisms for ensuring security in networks. Preparation and presentation of the project offer.

Metody kształcenia

Lecture, project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the passing condition is to obtain a positive mark from the final test.

Laboratory – the passing condition is to obtain positive marks from a prepared project.

Literatura podstawowa

1. McCabe J.D.: Network Analysis, Architecture and Design, 3rd ed. San Francisco. California: Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 2007.

2. Oppenheimer P.: Top-Down Network Design, 3rd ed. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2010.

3. Wilkins S.: CCDA Self-Study: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN), 2nd ed. 640-861, Indianapolis, Indiana: Cisco Press, 2007.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 08:34)