SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania rynkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania rynkowe
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-BR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaprezentowanie wiedzy z zakresu badań rynku oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z tym obszarem. Kształtowanie umiejętności: posługiwania się terminologią stosowaną w badaniach rynku, planowania i organizowania badań rynku, gromadzenia wtórnych i pierwotnych źródeł informacji na potrzeby badań rynku, analizy zjawisk rynkowych w czasie, zbierania danych, oceny wyników badań oraz prezentacji danych empirycznych. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Przedmiot, cele i procedura badań rynku. Planowanie i organizowanie badań rynku. Wtórne i pierwotne źródła informacji na potrzeby badań rynku. Analiza zjawisk rynkowych w czasie. Metody zbierania danych. Klasyfikacja i zasady budowy instrumentów pomiarowych. Metody oceny wyników badań. Metody prezentacji danych empirycznych. Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych. Badania związane z produktem. Badanie cen. Badanie systemu dystrybucji. Badanie skuteczności systemu komunikacji. Badania satysfakcji i lojalności klientów.

Projekt: Obszary badań rynkowych. Diagnoza sytuacji rynkowej podmiotu. Selekcja metod badawczych pod kątem ich przydatności do rozwiązania konkretnego problemu badawczego i zweryfikowania hipotez badawczych. Opracowanie koncepcji badań rynkowych. Skonstruowanie instrumentu pomiarowego. Przeprowadzenie badań rynku. Analiza pozyskanego materiału empirycznego. Prezentacja i ocena wyników badań rynku.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Projekt: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K_W01; K_W09). Zaliczenie będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z zaliczenia. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów na przedostatnich zajęciach.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Projekt: na ocenę składać się będą oceny z: projektu (KW_01; KW_09; K_K02; K_K08; KU_01; KU_06) oraz zadań do samodzielnego i grupowego rozwiązania (K_K02; K_K08).

Termin zaliczenia projektu: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze na przedostatnich zajęciach. Warunkiem otrzymania zaliczenia projektu jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i zaliczenia (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Kędzior Z. (red.), Badania rynku-metody zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
  2. Kauf S., Tłuczak A., Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2015.
  3. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  4.  Woźniakowski, T., Jałowiecki, P., Metodyczne oraz informatyczne aspekty badań rynkowych,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
  5. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Dudek H., Krawiec M., Landmesser J., Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku, Wydawnictwo SGGW,  Warszawa 2011.
  2. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  3. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
  4. Pfaff D., Badania rynku: jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2010.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2020 01:00)