SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rynek giełdowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rynek giełdowy
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-RG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu funkcjonowania rynku giełdowego. Kluczowym celem jest nabycie przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem wykładów, strukturą zajęć i formą zaliczenia, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Giełda – definicja, cechy, rodzaje, funkcje, cele, uczestnicy. Hossa, bessa.
 3. Inwestycje, uwarunkowania inwestycyjne, inwestorzy, spekulanci, fundusze inwestycyjne. Bańka spekulacyjna. Rating, cena pieniądza, WIBOR, LIBOR, EURIBOR.
 4. Analiza fundamentalna i techniczna.
 5. Transakcje giełdowe: rzeczywiste i nierzeczywiste.
 6. Akcje i obligacje: podobieństwa i różnice. Motywy dla emitentów i inwestorów.
 7. Zarys rynku giełdowego w Polsce, rynek pierwotny, wtórny, podstawowy, równoległy, alternatywny system obrotu NewConnect. Główne regulacje prawne, rola państwa, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, opodatkowanie zysków, domy maklerskie. Bezpieczeństwo na rynku giełdowym, stopa zwrotu z inwestycji.
 8. Giełda papierów wartościowych - sesja giełdowa, systemy notowań, indeksy i wskaźniki. Systemy ustalania kursów walorów (księga popytu i podaży), fixing, rodzaje zleceń giełdowych (PKC, z limitem, PCR, stop loss, stop limit, terminy ważności). Cena rynkowa akcji. Dywidenda. Akcje pracownicze, prawa poboru (PP), prawa do akcji (PDA). Strategie inwestowania (m.in. uśrednianie, sprzedaż wyłącznie z zyskiem, cięcie strat). Pierwsza oferta publiczna (debiut, IPO): procedura, prospekt emisyjny, zapisy na akcje, pierwsze notowanie. Spekulacja przy niskiej płynności waloru (np. na NewConnect). Spekulacja na „spółkach groszowych”. Split i resplit (scalanie) akcji. Przykłady opuszczania spółki z giełdy – przyczyny i konsekwencje. Przykłady oszustw giełdowych.

Laboratorium:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem laboratorium, strukturą zajęć i formą zaliczenia, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Sesja giełdowa, systemy notowań, indeksy i wskaźniki. Przykłady z różnych krajów.
 3. Biura maklerskie: porównanie aktualnych ofert.
 4. Rynki pozagiełdowe: obligacji Skarbu Państwa, Catalyst, New Connect, Forex. Przykłady i zadania z różnych krajów.
 5. Spółka na giełdzie papierów wartościowych - korzyści, obowiązki i koszty. Przykłady z różnych krajów.
 6. Zmiany cen akcji i wskaźników giełdowych - obliczenia praktyczne dla wartości nominalnych i realnych oraz alternatywnych.
 7. Analiza fundamentalna. Przykłady.
 8. Analiza techniczna. Przykłady.
 9. Ocena tradycyjnych i pochodnych instrumentów finansowych pod względem ryzyka, rentowności i płynności. Obliczanie rentowności nominalnej i realnej. Zadania i przykłady.
 10. Ocena efektywności lokowania kapitału w papiery wartościowe. Zadania i przykłady w wartościach nominalnych i realnych.
 11. Strategie inwestowania na giełdzie. Przykłady
 12. Fundusze inwestycyjne. Przykłady i zadania.
 13. Spekulacja giełdowa. Przykłady.
 14. Przestępstwa, nadużycia występujące na GPW w różnych krajach. Przykłady.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków.

Laboratorium: praca w grupach, przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji tematycznych, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”. Stworzony zostanie indywidualny portfel inwestycyjny (wirtualny zakup akcji na GPW w Warszawie) - na każdych laboratoriach każdy student będzie omawiał zmiany zachodzące w jego portfelu. Wybór walorów będzie uzasadniony analizą fundamentalną, analizą techniczną, bieżącą i/lub przeszłą/przyszłą sytuacją spółki, notowaniami giełdowymi, rekomendacjami, informacjami napływającymi z rynku i od instytucji działających na rynku kapitałowym. Na bieżąco będzie komentowana sytuacja panującą na giełdzie papierów wartościowych i w poszczególnych spółkach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów (K_W04) jest pozytywne zaliczenie w formie ustnej.

Warunkiem zaliczenia laboratorium (K_W01, K_U02, K_K02) jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji na wybrany temat związany z rynkiem giełdowym przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Dodatkowo, na ocenę z laboratorium wpływ ma aktywność na zajęciach (także w trakcie prezentowania stworzonych portfeli inwestycyjnych).

 

Literatura podstawowa

 1. Becket M., Jak działa giełda, K. E. Liber, Warszawa 2012.
 2. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
 3. Jajuga K., Giełdowe instrumenty pochodne, Wyd. GPW, Warszawa 2010.
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008.
 5. Jajuga K., Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wyd. GPW, Warszawa 2010.
 6. Strony internetowe o GPW:https://www.gpw.pl https://gragieldowa.pl https://www.biznesradar.pl

Literatura uzupełniająca

 1. Kulpaka P. Giełdy w gospodarce. PWE, Warszawa 2007.
 2. Maliński T., Giełda Papierów Wartościowych dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2015.
 3. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 12:59)