SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza finansowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza finansowa
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-AF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Janina Jędrzejczak-Gas
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie przez studentów kompleksowej wiedzy z zakresu analizy finansowej. Przybliżenie studentom zasad sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych oraz identyfikowania na ich podstawie problemów finansowych występujących w przedsiębiorstwie. Przygotowanie studentów do samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji finansowych. Przygotowanie studentów do pracy w przedsiębiorstwie w działach analiz finansowych i controllingu oraz w innych podmiotach gospodarczych, które przeprowadzają ocenę przedsiębiorstw np. w bankach.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii, rachunkowości, analizy ekonomicznej, podstaw finansów przedsiębiorstw. Umiejętność rozumienia, analizowania oraz interpretowania różnych zjawisk ekonomiczno-finansowych.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy finansowej. Metody analizy finansowej. Źródła analizy finansowej oraz zasady ich weryfikacji. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Wstępna analiza sprawozdania finansowego. Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny przedsiębiorstw. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza przedsiębiorstw. Narzędzia planowania finansowego.

Treści laboratoriów: Źródła informacji wykorzystywane w analizie finansowej. Ocena struktury i dynamiki zmian w majątku przedsiębiorstwa. Struktura źródeł finansowania a bezpieczeństwo finansowe firmy. Poziome powiązania w bilansie a realizacja zasad finansowania działalności gospodarczej. Przychody jako determinanta wyniku finansowego. Analiza poziomu i struktury kosztów prowadzenia działalności. Ocena wyników finansowych. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa. Analiza rentowności firmy. Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału. Próg rentowności i jego wykorzystanie.

Metody kształcenia

Podczas wykładu wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja.

W czasie laboratoriów wykorzystane zostaną następujące metody kształcenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja panelowa i wielokrotna, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia wykładu jest rozwiązanie testu sprawdzającego efekty kształcenia z wynikiem co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Kryteria oceny: bdb = 90-100%, db plus =80-89%, db = 70-79%, dst plus = 60%-69%, dst = 50-59% ndst = 0-49%

Laboratoria z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Na ocenę składają się:: pozytywna ocena z projektu (50%), pozytywna ocena z zaliczenia ustnego (30%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

 

W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2019.

D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2020.

B. Kołosowska, G. Voss, A. Huterska, Analiza finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2018.

E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2018.

 

Literatura uzupełniająca

G. Gołębiowski, A. Grycuk, P. Wiśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2020.

B. Nita, Problemy analizy finansowej w praktyce. Studia przypadków w zakresie w interpretacji sprawozdań finansowych,  C. H. Beck, Warszawa 2016.

W. Gabrusewicz, Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2019.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Janina Jędrzejczak-Gas (ostatnia modyfikacja: 05-05-2020 23:20)