SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów
Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-OOKPI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów. Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności interpretowania i analizowania zjawisk związanych z czynnikami, mającymi wpływ na pozyskiwanie inwestorów, zarówno przez firmy prywatne, jak i samorząd terytorialny a także warunki ekspansji zagranicznej podmiotów gospodarczych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem wykładów, sylabusem, strukturą zajęć i formą zaliczenia, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Podobieństwa i różnice pomiędzy outsourcingiem a offshoringiem.
 3. Outsourcing. Istota, definicje, formy, rodzaje, cele, zasady, taktyka oraz miary outsourcingu procesów biznesowych. Determinanty, korzyści, proces i fazy rozwoju outsourcingu. Outsourcing kapitałowy a kontraktowy: proces, warunki, analiza podatności na wydzielenie, schemat analizy szczegółowej, kalkulacja zrealizowanych oszczędności, przykłady. Ekonomiczne i technologiczne czynniki rozwoju outsourcingu. Bariery i zagrożenia rozwojowe outsourcingu. Wpływ outsourcingu na rynek pracy. Outsourcing a wzrost gospodarczy. Ramowy schemat umowy outsourcingowej. Zbiór zasad dla menedżerów przygotowujących się do outsourcingu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju outsourcingu w kontekście pozyskiwania inwestorów. Przykładowe obszary outsourcingu.
 4. Offshoring. Definicje, rodzaje, taktyka i miary offshoringu procesów biznesowych. Determinanty i fazy rozwoju offshoringu. Ekonomiczne i technologiczne czynniki rozwoju offshoringu. Bariery rozwojowe offshoringu. Wpływ offshoringu na rynek pracy. Offshoring a wzrost gospodarczy. Kryteria wyboru lokalizacji. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów. Przykłady offshoringu.
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: istota, definicje, korzyści i koszty, motywy, formy, skutki. Nielegalne przepływy kapitału. Efekt przesunięcia i kreacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Rating i agencje ratingowe, korporacje transnarodowe. Dane statystyczne związane z przepływem inwestycji zagranicznych.
 6. Istotne funkcje zarządzania w kontekście pozyskiwania inwestorów poprzez outsourcing i offshoring.
 7. Otoczenie międzynarodowe w kontekście pozyskiwania inwestorów poprzez outsourcing i offshoring. Analiza zasobów, zewnętrze i wewnętrze uwarunkowania procesów delokalizacyjnych, analiza SWOT.
 8. Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów przez gminę. Tworzenie ofert inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza danych demograficznych pod kątem rynku pracy. Charakterystyka terenów inwestycyjnych. System zachęt finansowych. Organizacja obsługi inwestorów. Prowadzenie negocjacji z inwestorami. Obsługa po inwestycyjna, tworzenie mechanizmów praktycznej nauki zawodów, przygotowanie strategii przyciągania inwestorów.
 9. Benchmarking outsourcingu i offshoringu w kontekście pozyskiwania inwestorów.
 10. Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów w czwartej erze rewolucji przemysłowej.

Projekt

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem projektu, sylabusem, strukturą zajęć i formą zaliczenia, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Przygotowanie do gry symulacyjnej - podział członków grupy studenckiej na: inwestorów z różnych krajów, właścicieli firm z różnych branż (kooperujących lub przyjmujących kapitał), przedstawicieli państw i samorządów terytorialnych.
 3. Przeprowadzanie gry symulacyjnej.
 4. Prezentacja projektów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Wykład z prezentacją. Projekt: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa. Grupa tworzy i prezentuje projekt (wraz z uzasadnieniem, spojrzeniem krytycznym oraz dostępnymi alternatywami), związany z outsourcingiem i offshoringiem w kontekście pozyskiwania inwestorów (na podstawie danych rzeczywistych lub fikcyjnych).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z zaliczenia ustnego. Warunkiem zaliczenia projektu jest przygotowanie i prezentacja projektu (liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji) oraz aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

Blinder A., Offshoring- kolejna rewolucja przemysłowa?, "Studia regionalne i lokalne", Vol. 26 Nr 4, 2016.

Budzyńska K., Kreowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring [w:] "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804- Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67", 2014.

Próchniak J., Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, podręcznik akademicki, red. J.K. Bielecki, L. Pawłowicz, CedeWu, Warszawa 2012.

Radło M. J., Offshoring i Outsourcing. Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Szymaniak A. (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwa Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008.

https://www.parp.gov.pl/

https://www. sse.com.pl

https://www.stat.gov.pl

https://www.paih.gov.pl/pl

https://www.unctad.org

Literatura uzupełniająca

Binek Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., (red), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.

Kłosiński K., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005.

Kuczewska L., Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, IRWiK, Warszawa 2006.

Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 03-05-2020 15:42)