SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do pisania kreatywnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do pisania kreatywnego
Kod przedmiotu 09.3--FiPlP-WdPK-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Wprowadzenie  do pisania kreatywnego to przedmiot mający na celu zapoznanie Studentów w tematykę creativewriting.

Podejmowane zagadnienia zostały tak dobrane, aby stanowiły  podstawę  dla dalszej edukacji na specjalności kreatywne pisanie.

Wymagania wstępne

Test kompetencyjny (zakres szkoły średniej).

Zakres tematyczny

 • Historia kreatywnego pisania (definicja, główne szkoły)(1)
 • Techniki twórczego myślenia (teoria procesu twórczego, techniki inspiracji, trening wyobraźni) (3)
 • Kompozycja (4)
 • Typy kompozycji
 • Motyw i wątek
 • Ramy tekstu literackiego
 • Formuły inicjalne i finalne
 • Typy narracji i sytuacji narracyjnych
 • Przestrzeń w dziele literackim
 • Czas w literaturze
 • Punkt widzenia – perspektywa
 • Genologia (3)
 • Gatunki epickie - małe prozy
 • Główne gatunki liryczne
 • Gatunki dramatyczne
 • Planowanie procesu twórczego (3)
 • Motyw jako trzon opowieści.
 • Trójkąt dramatyczny.
 • Beat jako najmniejsza jednostka akcji.
 • Czym jest struktura opowieści?
 • Dlaczego warto planować ?
 • Wybór metody
 • Trzy poziomy planu.
 • Etapy pośrednie (synopsis, drabinka, treatment).
 • Jak wydać książkę (1)

Metody kształcenia

 • metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja).
 • metody audiowizualne
 • narzędzie TIK

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach (zabieranie głosu w  dyskusji)
 • zaangażowanie
 • egzamin w formie testu

Literatura podstawowa

 1. Bezubik K., Piszę bo chcę… Poradnik kreatywnego pisania, Będzin  2015.
 2. Chojnacki M., Techniki inspiracji. Trening twórczego myślenia,  Poznań 2004.
 3. Dąbała J., Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creativewriting, Lublin 2004;
 4. Filipiak I., Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa 1999.
 5. Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów, pod red. A. Zawady, Wrocław 2011.
 6. King S. , Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika, tłum. P. Braiter, Warszawa 2008.
 7. Kompozycja i genologia. Ćwiczenia z poetyki, pod red. A. Gajewskiej, Poznań 2009.
 8. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2005.
 9. Vogler Ch., Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, Warszawa 2018.
 10. Wejdź w konwencję!: podręcznik kreatywnego pisania, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2019.
 11. Wiszniewski A., Sztuka pisania, Katowice  2003.
 12. Witek R.,   Hałucha M.,  Tresura pióra: kurs kreatywnego pisania, wymyślania i fantazjowania, Warszawa 2017.
 13. Wrycz-Bekier J., Jak napisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę, Warszawa 2006.
 14. Wrycz-Bekier J., Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek,
 15. Zuckerman A., Jak napisać świetną powieść , tłum. M. Kościuk, Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Bonda K., Maszyna do pisania : kurs kreatywnego pisania, Warszawa 2015.
 2. Dunne W., Podręcznik dramatopisarza. Rozwój bohaterów, budowanie scen i historii, tłum. A. Figura i inni,  Warszawa 2014.
 3. Lekcja pisania, red. Monika Sznajderman, Dukla 1998.
 4. Seger L., Tworzenie niezapomnianych postaci, Warszawa 2016.
 5. Swain D. V., Jak pisać żeby publikować, przeł. M. Burdzy-Barrington, Warszawa 2010.
 6. Tkaczyk P., Narratologia, Warszawa 2017.
 7. Watts N., Jak napisać powieść, przeł. i posłowie Ewa Kraskowska, Kraków 1998;
 8. Węcki T., Jak napisać powieść? Najlepszy podręcznik dla pisarzy doświadczonych i początkujących, Warszawa 2019.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Grabias - Banaszewska (ostatnia modyfikacja: 09-06-2020 10:55)