SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

General and Inorganic Chemistry - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu General and Inorganic Chemistry
Kod przedmiotu 13.3-WB-OS2P-ChOg-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire by a student knowledge regarding the structure of matter with particular emphasis on chemical elements and inorganic compounds and their role in nature and environmental protection; acquiring experience in laboratory work.

 

Wymagania wstępne

Basic knowledge in the area of chemistry and physics.

Zakres tematyczny

Lecture: Principal definitions and chemical laws. Atomic structure, electron configuration, periodic table of elements. Electronegativity. Chemical bonds : covalent, hydric, ion, Van der Waals' interactions. Types of reactions. Chemical equations and stechiometry. Solutions and their properties. Thermal effects of chemical reactions. Equilibrium in electrolyte solutions, equilibrium constant, Ostwald’s dilution law, definitions of acids and bases, pH, ionic reactions, buffers, hydrolysis, acid/base titration. Gases. General chracteristics of elements of S-, P-, D and F-block. Characteristics of selected elements, occurrence, physical and chemical properties, electronic structure. Analysis of ions and cations, representative reactions.

Laboratory: Basic rules regarding chemical labolatory work and basic labolatory techniques. Base and acid solutions. Titration curves. Buffers. Preparing solutions with specified concentration, composition and pH. pH indicators. Identification and properties of selected cations. Water hardness and water pollutions. Colorimetric analysis.

 

Metody kształcenia

- lectures: multimedia presentation

- laboratory exercises using basic laboratory equipment - practice

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - final exam in written. The exam takes 90 minutes and involves 5 problems requiring discussion. In order to get credit for a sufficient assessment, it is required to obtain 60 points (60%) out of 100 points possible.

Laboratory - The student is obligated to prepare a report after each laboratory exercise. Furthermore, the students write one evaluation test. Final assessment is an arithmetic mean of partial assessments.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1) General Chemistry, Linus Pauling, Dover Publications, INC., New York.

2) Chemistry Essentials for Dummies, John T. Moore, Wiley, 2010.

3) Inorganic Chemistry for Dummies, Michael Matson, Wilej, 2013.

Literatura uzupełniająca

1) Inorganic Chemistry, Catherine E. Housecroft, Pearson FT Prentice Hall, 2012.

Uwagi

Lack


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 13-05-2020 23:22)